• J. Solans
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L'urbanisme hauria de perseguir com objectiu primordial que les rendes derivades de la indústria siguin sempre majors que les rendes fundiàries. Altra cas [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Governança i qualitat institucional són conceptes que avui en dia estan estretament relacionats amb la participació ciutadana amb la presa de decisions, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquesta comunicació es preten analitzar la situació de l’educació a Catalunya per intentar identificar aquells aspectes clau que ens permetin [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’abandonament escolar prematur és un dels problemes més importants de la nostra societat, les dades comparatives a nivell europeu ens diuen que aquesta [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Según la opinión de los actores del sistema de innovación catalán, existen varias dificultades aún por resolver para poder alcanzar el nivel [...]

 • S. Artigas, J. Rodriguez, J. Parra
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Muchos estudios han descrito la buena situación de la formación superior en Catalunya, teniendo a varias de sus universidades en posiciones relevantes en los [...]

 • R. Garriga
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La Unió Europea ha estat capdavantera en la lluita per reduir l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle que són factor determinant en [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  No hi ha cap problema ambiental. Els mecanismes biològics funcionen, les lleis de l’ecologia es compleixen, l’ambient (clima inclòs) varia com sempre [...]

 • N. Arimany-Serrat, E. Tarrats-Pons, A. Armisen-Morell
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Actualment estem en un període de grans canvis a les empreses, per la irrupció tecnológica i la necessària innovació que afecta a diferents [...]

 • . CECOT, J. COSSÍO
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Des del punt de vista de l'acompliment professional, vivim inequívocament en la societat de l'aprenentatge. Les previsions publicades per la UE en la seva Estratègia [...]

 • H. Troiano, S. Fachelli
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquest treball s’utilitza l’enquesta del 2017 sobre inserció dels graduats universitaris que fa l’AQU periòdicament amb la intenció [...]

 • E. Tarrats-Pons, N. Arimany-Serrat, A. Armisen
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En nuestros tiempos los cambios económicos globales han tenido un fuerte impacto en la construcción de los modelos del siglo XXI. Asimismo, el ejercicio responsable [...]

 • P. Puig-Calvó, J. González-García
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Se propone exponer un sistema de formación en alternancia dentro de la formación profesional reglada y continua, teniendo en cuenta la experiencia actual en [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El nostre iceberg es fon. El títol ve del llibre que publicà el professor de Harvard John Kotter el 2006 com a seqüela del seu exitós “Leading [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquesta ponència es proposa posar de manifest la relació entre la CPP i diferents components del context intel·lectual, institucional i econòmic [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El Món s’enfronta a un canvi de paradigma on el sistema energètic centenari, centralitzat, fòssil,  nuclear i contaminant  pot donar pas [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’elevat endeutament públic és un dels llegats de la gran crisi, i en especial pel que fa a les comunitats autònomes. Aquesta situació és [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En el 2on trimestre del 2017 es van crear a Catalunya un 6,2% més d’empreses cooperatives que el mateix trimestre de l’any anterior i per seguir amb estadístiques, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, pone de relevancia, todavía más, la importancia de la correcta elaboración [...]

 • M. Caicedo, J. Oliver, A. Huespe
  Monograph CIMNE (2017). M176

  Abstract
  This work focuses on the numerical modeling of fracture and its propagation in heterogeneous materials by means of hierarchical multiscale models based on the FE2 method, [...]

 • J. Trullén, V. Figuls
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’estudi s’inscriu en un programa de recerca  que es planteja identificar les característiques del model de creixement de l’economia de la metròpoli [...]

 • C. Amarelo, A. Monreal, E. Bertran
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Aquest treball presenta els principals resultats de l’Enquesta de Condicions de Vida per Catalunya (ECV) els darrers anys. L’ECV és una enquesta harmonitzada [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  This paper analyzes the innovative effort compared in the management areas and scopes of the Catalan tourist industry, to know the effect towards the competitiveness of the [...]

 • J. Suriñach, J. Murillo, E. Vayá
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquest estudi es quantifica l’impacte monetari que té l’activitat del conjunt del sistema d’Universitats públiques catalanes (més [...]

 • Personal Repository of Francisco Zarate (2018). 2

  Abstract
  This document explains the operation of the user interface of the FEM2DEM program to analyse two-dimensional solids using the simple FEM-DEM procedure proposed by Zarate & [...]

 • . Xnet, S. Levi
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Des de fa molts anys estem investigant i proposant un concepte de democràcia més adequat al segle XXI, en el que la ciutadania pugui controlar les seves institucions [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Un dels efectes més devastadors de la crisi econòmica ha estat l’empitjorament de la situació laboral dels joves, especialment d’aquells amb [...]

 • Personal Repository of Francisco Zarate (2017). 1

  Abstract
  Este documento explica el funcionamiento de la interface de usuario del programa FEM2DEM para analizar sólidos bidimensionales utilizando el sencillo procedimiento [...]

 • Int. J. for Numerical Methods in Fluids (2014). Vol. 74 pp. 699-731 Vol. 74 pp. 699-731 (preprint)

  Abstract
  We present a Lagrangian formulation for finite element analysis of quasi-incompressible fluids that has excellent mass preservation features. The success of the formulation [...]

 • I. Pouplana, E. Oñate
  Monograph CIMNE (2018). M177

  Abstract
  The objective of this monograph is the derivation and implementation of a robust Finite Element formulation for the solution of solid-pore fluid coupled problems in multi-fractured [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El vocablo "Economía Circular" es confuso, pues no es teoría económica, ni es circular. A pesar de ello, es necesario defenderlo pues es una [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Por una Economía Inspiral, más allá de la Economía Circular   Antonio Valero Instituto CIRCE, Universidad de Zaragoza Miembro [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El present estudi presenta una primera aproximació a una avaluació socioeconòmica del Turisme a Catalunya. Com a metodologia, es segueix l’anàlisi [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El paper analitzarà les causes de l'última gran crisi bancaria a Espanya, que s'inicia l'any 2007 (encara no tancada del tot) i que ha suposat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Si bien la fiscalidad ambiental durante mucho tiempo no consiguió dejar de ser un complemento de otros tributos en los sistemas fiscales de los diferentes países, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Si acceptem que algunes de les característiques/perfils professionals en un futur pròxim poden focalitzar-se en: 1) La intel·ligència social, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Este trabajo se basa en el conocimiento obtenido a partir del análisis y modelización de diversos edificios realizados, a lo largo de los años,  por [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El propòsit de la contribució és fer una aproximació a quines seran les tendències de localització geogràfica de les implantacions [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Desde la perspectiva empresarial, el activo más importante es su capital humano. La disposición de recursos humanos abundantes y con las capacitaciones y habilidades [...]

 • A. Kucel, M. Vilalta-Bufi
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  We study whether parental education affects the choice of tertiary education in Spain. We analyze two qualitative characteristics of the university studies: the length of [...]

 • J. Proenza, J. Melgarejo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  A la industria minera le gusta decir “si no se cultiva, habrá que extraerlo de una mina”. Los recursos minerales son imprescindibles para el desarrollo [...]

 • Revista Mexicana de Métodos Numéricos (2018). Vol. 2

  Abstract
  We study a simplified model of the Anaerobic Digestion Model Number One (ADM1) that represents Anaerobic Digestion for the biogas production and wastewater treatment. This [...]

 • S. LIU, Y. Liu
  Traditional Chinese Medicine and Molecular Signaling (2018).

  Abstract
  Knowledge of signal transduction pathways and their corresponding signaling molecules is critical in evaluating potential therapeutic targets. Traditional Chinese Medicine [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La primera part d’aquest treball descriu entre 2002 i 2017, a partir de l’EPA, l’evolució de la composició de la població ocupada per [...]

 • A. soria, X. Puig, M. Realp
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La política de competència contribueix decisivament a un funcionament eficient i equitatiu de l'economia. I és que, només en un marc de competència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Som en una fase expansiva del mercat de treball i al bell mig de la recuperació de llocs de treball que havíem arribat a tenir. Recuperació que es constata, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  No sembla possible regular les noves tecnologies només amb regles o principis generals. Cada cop més es fa ús de Impact Assessment o anàlisi de [...]

 • M. Castelltort, R. Martínez, M. Mausbach
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  És àmpliament reconegut el gap existent entre els excel·lents resultats generats pel sistema català de recerca i el desenvolupament de productes [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La contribució d’una gestió eficient dels residus al foment de l’economia circular. Josep Maria Tost Director de l'Agència de Residus [...]

 • C. Oliveira, J. Junior, D. Knupp, A. Neto, A. Prieto-Moreno, O. Llanes-Santiago
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 26

  Abstract
  The modeling of adsorption processes appears quite frequently in the chemical industry, petrochemical plants and refineries, for example for separation and purification of [...]

 • A. González, A. Luo
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 30

  Abstract
  In this paper, the application of the singular value decomposition SVD for the analysis of tensegrity structures is presented. For this purpose, the SVD method is described [...]

 • Collection of Articles on Mathematics (2017).

  Abstract
  En este trabajo se muestra de forma rigurosa que los métodos de diagramas de Venn sí son procedimientos formales de demostración de las fórmulas [...]

 • J. Cargnelutti, V. Galina, E. Kaviski, L. Gramani, A. Lobeiro
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 25

  Abstract
  This paper analyzes the ability of the Lattice Boltzmann method (LBM) with multiple relaxation times (MRT) in the simulation of flow in practical engineering problems. The [...]

 • A. Rodríguez, E. Oñate, J. Marcipar
  Monograph CIMNE (2017). M175

  Abstract
  Optimization of the use of resources and adaptability of the structures to their environment are new concerns in architecture and structural engineering. At the same time, [...]

 • Monograph CIMNE (2017). M174

  Abstract
  The development of high-speed train lines has increased significantly during the last twenty-five years, leading to more demanding loads in railway infrastructures. Most of [...]

 • A. Villota, R. Codina
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 28

  Abstract
  In this article, we present approximations with finite elements of high order using stabilized variational multiscale methods to approximate the equations of motion of a fluid [...]

 • Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 29

  Abstract
  In both of the traditional FEM and the proposed methodology in this article, the compatibility equations are obtained from the same interpolation functions, so the elementary [...]

 • J. Vielma-Perez, M. Mulder
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 27

  Abstract
  Displacement ductility is a parameter that characterizes the seismic response of structures. Moreover, displacement ductility can be used in order to determine whether a structural [...]

 • A. Rodrigues de Melo, L. Gramani, E. Kaviski
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 9

  Abstract
  This paper presents a new explicit scheme for the solution of shallow water equations in one and two space dimensions, developed from the space-time conservation element and [...]

 • L. Hua, F. WANG, Z. Yue
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 23

  Abstract
  A new damage feature index is presented for the structural health monitoring based on Hilbert-Huang transform (HHT). The energy marginal spectrum of the dynamic signal is [...]

 • B. Alfarah, F. Almansa, S. Oller
  Monograph CIMNE (2017). M173

  Abstract
  Under severe seismic excitation, structural behavior of buildings and other constructions is highly complex. It involves, among other issues, soil-structure interaction, large [...]

 • I. Derin, Y. Hames
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 21

  Abstract
  We suggest a practical method for obtaining the particular solution of non-homogeneous higher order linear differential equations with constant coefficients. The proposed [...]

 • N. Frechilla, M. Cacho-Pérez, A. Lorenzana
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 18

  Abstract
  Civil engineering constructions like pedestrian footbridges are structures increasingly slender, ambitious and complex in which the dynamic effects caused by the loads to [...]

 • J. Hinojosa, K. Saavedra, G. Pincheira
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 19

  Abstract
  In previous works, the nonlinear localization was first presented and studied in the case of large displacements but only for globally stable structural responses. In this [...]

 • M. Abedini, A. Mutalib, S. Raman, E. Akhlaghi
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 24

  Abstract
  In recent years, many studies have been conducted by governmental and nongovernmental organizations across the world in an attempt to better understand the effect of explosive [...]

 • J. Cargnelutti, V. Galina, E. Kaviski, L. Gramani, A. Lobeiro
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 20

  Abstract
  A two-dimensional numerical simulation of the water flow in a rectangular channel with submerged obstacles distributed alternately along its banks is presented. The governing [...]

 • L. Rosas, A. Silva, R. Silveira
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 14

  Abstract
  Structural elements, in many situations, are supported by other surfaces, such as soil, which may offer movement constraints in some directions. Therefore, the static and [...]

 • Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 8

  Abstract
  This work contrasts numerical methods with algebraic methods. These methods are applied to solve a three dimensional linear differential system with skew symmetric matrices [...]

 • A. Plans, D. Alamillo, M. Ferrer, F. Marimon
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 22

  Abstract
  This study focuses on the improvement of composite slabs characterization throughout the use of advanced finite elements models. The accurate three-dimensional modelling of [...]

 • S. Qiao, H. Gao, L. Hua, F. Wang
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 12

  Abstract
  The finite formulation of the 4-node thin shell element based on Co-rotational (CR) and Timoshenko`s theory was presented for the analysis of laminated composite structures. [...]

 • Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 1

  Abstract
  The design of reliable structures requires robust tools that allow the analysis of the behavior of the system subject to variability in its resistance and applied loads. For [...]

 • Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 15

  Abstract
  The overall stability of hydraulic tainter steel gate decrease seriously, and they are caused by improper structure layout of the two-way eccentric compression of struts. [...]

 • M. Carreño, N. Lantada, N. Jaramillo
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 13

  Abstract
  The urban areas may be exposed to different natural hazards; in order to jointly evaluate the potential risk, this article proposes a methodology for the qualitative assessment [...]

 • C. Mendoza, J. Ruge, B. Caicedo
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 11

  Abstract
  This work shows the variability of the friction angle based on the geological history, over the bearing capacity of shallow foundations. This study was developed through the [...]

 • L. Pellegrini, R. Ribó, J. Jordan, J. Sobrino
  [ramsan] (2017). 1

  Abstract
  Fiber-reinforced polymer pedestrian bridges are becoming a competitive alternative to conventional concrete or steel pedestrian bridges in the span range from 5 to 30 m. In [...]

 • V. Galina, J. Cargnelutti, E. Kaviski, L. Gramani, A. Lobeiro
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 10

  Abstract
  Derived from simplifications of the Saint-Venant equations, the kinematic wave model has the ability to describe the behavior of surface runoff in watersheds. This paper aims [...]

 • W. Matias Silva, S. Silva, M. Gutiérrez
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 17

  Abstract
  The present work uses a co-rotating approach for obtain the internal forces and tangent stiness matrices for three plane beam elements. All of them are based on the same co-rotational [...]

 • J. Medina, C. Acosta, M. Flota-Bañuelos, R. Peón-Escalante
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 16

  Abstract
  In this paper we propose a numerical solution (software simulation) of the "problem of n bodies" that interact gravitationally based on the formulation of Verlet. [...]

 • S. Durazo-Acevedo, A. Aguilar-Bustos, E. Bugarin
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 7

  Abstract
  This article describes a control proposal for a formation objective of a robot network in collaborative work with static diffusive coupling using tools derived from graph [...]

 • E. Oñate, F. Zarate, M. Celigueta, J. Gonzalez, J. Miquel, J. Carbonell, F. Garcia, S. Latorre, M. Santasusana
  (2017). Research Report, Nº PI416

  Abstract
  In this chapter we present recent advances in the Discrete Element Method (DEM) and in the coupling of the DEM with the Finite Element Method (FEM) for solving a variety of [...]

 • E. Vega-Alvarado, E. Portilla-Flores, G. Munoz-Hernandez, E. Mezura-Montes, G. Sepúlveda-Cervantes, P. Bautista-Camino
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 3

  Abstract
  In this paper a novel proposal of a modular hybrid algorithm as a tool for solving real-world engineering problems is presented. A memetic algorithm, MemMABC, is implemented [...]

 • A. Cordero, P. Martí, M. Victoria
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 5

  Abstract
  The aim of this paper is to introduce an efficient and accurate new approach called Monte Carlo and Kriging (MCK) to robust topology optimization. The objective is to minimize [...]

 • C. Escrig, L. Gil
  Monograph CIMNE (2017). M171

  Abstract
  Actualmente, existen en el mercado numerosas opciones que permiten aplicar refuerzos de matriz cementítica en estructuras en servicio. A pesar de ello, el conocimiento [...]

 • F. Salazar, E. Oñate, M. Toledo
  Monograph CIMNE (2017). M170

  Abstract
  Dam behaviour is difficult to predict with high accuracy. Numerical models for structural calculation solve the equations of continuum mechanics, but are subject to considerable [...]

 • M. Santasusana, E. Oñate
  Monograph CIMNE (2016). M168

  Abstract
  This works encompasses a broad review of the basic aspects of the Discrete Element Method for its application to general granular material handling problems with special emphasis [...]

 • S. Díaz, . L.G.Pujades, A. Barbat, D. Hidalgo, Y. Vargas
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 6

  Abstract
  The probabilistic analysis of the seismic performance of a structure requires quantifying the uncertainties of the involved variables and parameters, including the seismic [...]

 • J. Estrazulas, R. Oliveski
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 2

  Abstract
  Several residential, commercial and industrial applications have their efficiency increased when a thermal energy storage system is incorporated. The PCMs (Phase Change Materials), [...]

 • A. Hermosillo-Arteaga, M. Romo, R. Magaña, J. Carrera
  Rev. int. métodos numér. cálc. diseño ing. (2018). Vol. 34, (1), 4

  Abstract
  In this paper an automatic remeshing algorithm of triangular finite elements is presented. It is well known that the element sizes of the mesh play an important role in modeling [...]

 • G. Valdebenito, A. Aparicio
  Monograph Series in Earthquake Engineering, editor A. H. Barbat (2005). MIS55

  Abstract
  Las siguientes páginas corresponden a la presentación de los últimos avances y novedades en materia de comportamiento sísmico de puentes de tirantes [...]

 • M. Salgado-Gálvez, O. Cardona, M. Carreño, A. Barbat
  Monograph Series in Earthquake Engineering, editor A. H. Barbat (2015). MIS69, ISBN: 978-84-943307-7-3

  Abstract
  This work attempts to explain how probabilistic seismic risk assessments can be performed at different resolution levels, using, strictly speaking, the same methodology (or [...]

 • A. Coll, P. Dadvand, E. Oñate
  Monograph CIMNE (2014). M146

  Abstract
  Nowadays large part of the time needed to perform a numerical simulation is spent in preprocessing, especially in the geometry cleaning operations and mesh generation. Furthermore, [...]

 • B. Boroomand, B. Khalilian
  (2004). Research Report, Nº PI248

  Abstract
  In this paper a simple iterative method is presented for finite element solution of incompressible plane strain problems using linear elements. Instead of using a mixed formulation [...]

 • G. Bernal, O. Cardona
  Monograph Series in Earthquake Engineering, editor A. H. Barbat (2015). MIS71, ISBN: 978-84-944244-2-7

  Abstract
  En esta monografía se propone el desarrollo de una metodología numérica para la calibración de un modelo de espectro de fuente a partir de información [...]

 • E. Oñate, J. Marcipar, J. Piazzese
  (2003). Research Report, Nº PI238

  Abstract
  La eclosión de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), y en particular de Internet, ha facilitado el desarrollo de sistemas que, [...]

 • L. Barbu, S. Oller, X. Martínez, A. Barbat
  Monograph CIMNE (2016). M160

  Abstract
  The present work aims at advancing an innovative computational methodology that simulates steel and composite material fracture under cyclic loading following a phenomenological [...]

 • G. Valdebenito, A. Aparicio
  Monograph Series in Earthquake Engineering, editor A. H. Barbat (2010). MIS62, ISBN: 978-84-96736-84-9

  Abstract
  Earthquakes can be really destructive. There is no doubt. Recent seismic events have demonstrated the important effects on structures, and especially on bridges. In this sense, [...]

 • R. Aguiar
  Monograph Series in Earthquake Engineering, editor A. H. Barbat (2006). MIS57, ISBN: 84-95999-91-9

  Abstract
  En la última década se han desarrollado importantes investigaciones en los Estados Unidos de Norte América, para evaluar en forma rápida la vulnerabilidad [...]

 • R. Aguiar
  Monograph Series in Earthquake Engineering, editor A. H. Barbat (2007). IS58, ISBN: 978-84-96736-40-7

  Abstract
  En los Países Desarrollados existen comités de normas que se encuentran trabajando en forma continua, esto se debe a que día a día existen nuevos [...]