• G. Calleja, J. Asenjo, J. Olivella
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Esta comunicación explora la educación universitaria para el emprendimiento basada en métodos activos. Se destaca la importancia para el crecimiento económico [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Cal respondre com volem que sigui la formació professional del futur. És important perquè el sistema de formació professional està format [...]

 • J. Valls, I. Labairu, R. Montanera, A. Parera, .
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Malgrat que Catalunya es percebuda fins ara com una destinació refugi, vivim un moment de gran incertesa de la demanda. Donada la importància de l’aportació [...]

 • F. Planells, M. vinyals
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El sistema de Pensiones aplicable en un país parteix del replantejament del seu Model de l’Estat de Benestar. El model d’Estat de Benestar  d’austeritat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Objectiu: Analitzar els objectius descrits en la Llei de promoció de l’autonomia personal  i atenció a les persones en situació de dependència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El concepte d’universitat emprenedora és essencial per integrar els reptes que planteja el nou paradigma de la ciència i la innovació obertes a [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  (if not the right language let me know) La present comunicació persegueix discutir les possibilitats i problemes dels models d’emprenedoria des de les universitats. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La formació per alternança: elements integradors per una formació professional amb visió humana i emprenedora. Dr. PERE PUIG-CALVÓ   Se [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els objectius d’aquesta recerca es visualitzar l’evolució de la protecció de la propietat industrial catalana. Un dels àmbits que s’utilitzen [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L'objectiu final de la ponència és establir els mecanismes per, d'una forma innovadora i creativa, abordar una reforma de l'estructura fiscal introduint [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Un cop ens acostem als vint anys de creació del BCE i l’euro, comencem a tenir una experiència prou llarga de gestió d’una economia com la [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  MODEL DE FUTUR DELS DIFERENTS INGRESSOS   Per al desenvolupament d’aquest treball seguiré les següents pautes:   1.-Cercar la creativitat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Són moltes les empreses que sota una visió simplista consideren que la funció primordial que han de desenvolupar és vendre el màxim possible. [...]

 • R. Terminio, E. Gilabert
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Robotics, automation and artificial intelligence (RAAI) are changing how work gets done, to the point of putting 47% of existing jobs in the USA at risk of becoming redundant [...]

 • R. Blanco, N. Cabañas, C. Talavera
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La industrialització va arribar a L’Hospitalet de Llobregat a través de les carreteres que l’uneixen amb Barcelona. Abastava des dels primers prats [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Tal i com ja s’enunciava en el llibre de David Osborne i Peter Hutchinson de 2004, The Price of Government, en aquest segle XXI les societats desenvolupades s’han [...]

 • M. Guinjoan, M. Bonal
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La dimensió de l’empresa industrial catalana 2000-2015 Autors: Modest Guinjoan, Moisès Bonal i Roger Romagosa   Existeix un tòpic [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  The Euro Area economy is recovering after the incidence of the Great Recession, with the leading indicators reaching the pre-crisis levels. This evolution was strongly supported [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’objectiu de la ponència és proposar el disseny d’un sistema fiscal integral que doni respostes als grans reptes de futur com són l’augment [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En el penúltim paràgraf (p. 566) de l’Informe del BIRF de 1962 sobre l’economia espanyola es pot llegir que *las corporaciones locales deberían [...]

 • A. Argandoña, P. Arraou, J. Santamaría
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Eje temático XII: EL PROFESIONAL DE LA ECONOMÍA EN EL FUTURO Título: “La función social del economista” En el marco del trabajo [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’economia catalana és una economia molt oberta i els reptes de la globalització l’afecten molt directament. Tot i les dificultats, durant la crisi, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El Acuerdo de París, alcanzado en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, contempla [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El cambio climático es un hecho fuera de duda que requiere de una transición energética que avance hacia una economía descarbonizada en un escenario [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Aquest treball exposa els aspectes més rellevants del marc normatiu comptable de la Generalitat de Catalunya, les competències de la Generalitat de Catalunya [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En aquest paper presento els avantatges que podria tenir una política de treball garantit ben dissenyada a Catalunya com a mètode per millorar l’aprofitament [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En un Estat compost, on no tot allò que té encomanat el sector públic ho fa un únic govern, cal que el repartiment de les competències entre [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  3er Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya Per a l’eix temàtic cinquè. El capital humà de Catalunya: dotació i reptes Montse [...]

 • M. Vilalta-Bufi, A. Kucel
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  The literature on intergenerational mobility has for long recognized the importance of education as the key intermediate factor (Breen & Jonsson, 2005; Erikson & Goldthorpe, [...]

 • P. Fontanet
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  In this paper we address how ports can generate value for society, in an era of important changes in the environment ports operate in. First, we describe in general terms [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  As it happened with Stern Report, which made international community change their attitude related to climate change, TEEB (The Economics of Ecosystem Services and Biodiversity) [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  TRANSICIÓ FERROVIÀRIA DE LA PENÍNSULA IBÈRICA     Aquest treball es la primera part d’un altre més ampli que es [...]

 • R. Espelt, M. Fuster, D. Laniado
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L'economia col·laborativa (EC), és a dir, el consum col·laboratiu i la producció de capital i mà d'obra entre grups distribuïts [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles de petites dimensions passa sovint per una especialització de la producció. Aquesta especialització [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Digitalization is at the vanguard of technological revolution. The innate ability to transform analog information into digital data has brought a whole stream of technological [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Catalunya ha desenvolupat una política científica d'excel.lència, amb visió estratègica, estabilitat i continuïtat al llarg de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Para la Unión Europea, la Economía Circular es a la vez una prioridad y una apuesta decidida en favor de un nuevo paradigma económico en nuestro continente. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els conceptes economia col·laborativa i economia de plataformes, englobats dins del nou paradigma digital, dibuixen una nova realitat social i empresarial que alhora [...]

 • T. Torres-Solé, M. Ríos, M. Perdiguer, F. Pascual
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En el context socioeconòmic i laboral de Catalunya, amb una taxa d’atur dels joves entre 16 i 29 anys del 22,3% (III trim. 2017), les universitats han de comprometre’s [...]

 • M. Bru, M. Ràmia
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El concepto de 'medicina personalizada' se encuentra recientemente en boca de todos en los ambientes biomédicos. Este cambio de paradigma en el modo de entender [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Con la puesta en marcha de los tres pilares básicos de la Unión Bancaria Europeas, el Mecanismo Único de Supervisión (MUS), el Mecanismo Único [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En aquesta aportació es proposa la següent hipòtesi: La necessitat d’innovar en el sistema educatiu de Catalunya per poder-se adaptar als nous [...]

 • V. Serra
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La recent modificació del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, [...]

 • R. Sánchez, J. Martori, R. Piqué
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Concerns about inequality have increased exponentially. First evidence came from wage inequality in Anglo-Saxon countries in the 80’s decade. Cities are the stage of [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La innovació a l’empresa és un dels objectius que, de manera recurrent, apareix com més destacat pels alts executius i reconegut com dels més [...]

 • A. Manresa, S. Calonge
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
   En nuestro país, existe un consenso social y político sobre la importancia del Estado del Bienestar, EB,  para el mantenimiento de la cohesión [...]

 • M. Costa, E. Trujillo-Baute, X. Massa-Camps
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Els compromisos mediambientals de la Unió Europea consisteixen en una reducció de les emissions de CO2 del 40%, en una millora de l’eficiència energètica [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  A Catalunya, com en molts altres països del nostre entorn, el subministrament d’aigua a poblacions és un servei públic de titularitat municipal. Quan [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La legislación vigente en España en los últimos años en materia de modelos de gestión de servicios públicos, ha permitido desarrollar [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’estudi parteix del dret públic català originari, anterior al Decret de Nova Planta. Es planteja un nou model de govern amb només dos nivells d’administració, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Es diu que el Dret sempre va per darrere de la tecnologia. No es tracta però d’una dificultat deguda només a l’aspecte canviant de la tecnologia. [...]

 • H. Troiano, S. Fachelli
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’abril del 2016 vam presentar l’informe sobre equitat en l’accés a la universitat i en la inserció al mercat laboral dels universitaris a [...]

 • G. Souto, . cio.patxot@ub.edu
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L’envelliment de la població, un fenomen global però que afecta de manera especialment profunda als països del Sud d’Europa, suposa un gran [...]

 • J. Vilarrubia, J. Galimany, E. Romero
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L'ampliació del saldo comercial abans de la crisis financera internacional i el seu posterior tancament han estat característiques definitòries [...]

 • Presentaciones de la reunión de la red internacional de Aulas CIMNE 2017 (2017).

  Abstract
  Aula FNB-CIMNE was created on 2002 through an agreement between the Faculty of Nautical Studies of Barcelona (FNB) and the International Center for Numerical Methods in Engineering [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La recent crisi econòmica ha tornat a posar sobre la taula els problemes del mercat laboral a Catalunya i a Espanya en el seu conjunt. L’increment exponencial [...]

 • A. Matas, J. Raymond, A. Ruiz
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Aquest treball estima l’impacte que una millora en la xarxa viària té en la inversió en béns d’equipament, distingint segons el nivell [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  The present analysis addresses the primary balance response to the debt of the Spanish Autonomous Communities (ACs) from 1987 to 2015. Overall, the results of this study provide [...]

 • N. Osman, C. Sierra
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  The development of autonomous artifacts enabled by artificial intelligence techniques is creating new ethical challenges. We believe the co-existence of these artifacts and [...]

 • N. Osman, C. Sierra
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  When people need help with day-to-day tasks they turn to family, friends or neighbours to help them out. Finding someone to help out can be a stressful waste of time. Despite [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Innovations which reduce the environmental impact of production and consumption have been argued in the literature to play a relevant role in the path towards more competitive [...]

 • J. Barquero, F. Pascual
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Resumen   El proceso de integración Europeo fue el acontecimiento político, económico y social más importante de todo el s.XX. En las [...]

 • G. Houzeaux, R. Codina
  Monograph CIMNE (2002). M70

  Abstract
  We present a detailed description of the implementation of the DD methods in the numerical framework of finite elements. We present interpolation techniques for Dirichlet [...]

 • E. Samaniego, J. Oliver, A. Huespe
  Monograph CIMNE (2003). M72

  Abstract
  The objectives of this monograph are oriented to getting and efficient and robust computational tool that allows the simulation of complex problems in which strain localization [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Sostenibilitat de l’estat del benestar i eficiència dels impostos G Lopez-Casasnovas Univ Pompeu Fabra   Sostenibilitat és un concepte [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  L`importància de la legislació sobre insolvències a Europa és creixent. La creació del mercat de capitals únic obliga a procurar [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El "paper" analitzarà les causes de l'última gran crisi bancaria a Espanya, que s'inicia l'any 2007 (encara no tancada del tot) [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Un dels principals elements que ha centrat el debat educatiu durant els darrers anys, és la gran quantitat d’individus que no continuen els seus estudis més [...]

 • M. Pasenau, R. Ribó, E. Escolano, J. Pérez, A. Coll
  Monograph CIMNE (2006). M94

  Abstract
  Recent developments inmesh and point generation are reviewed. These include: minimal linput meshing, fast meshing for very large problems, volume-to-surface meshing and the [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  This paper attempts to shed light on the redistributive effect of childcare policies in Catalonia. To this purpose, it examines the impact of a 2004 law aimed at increasing [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Després de la crisi financera, la sostenibilitat de les finances públiques ha estat un dels aspectes que adquireix una especial rellevància i s’han [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Des de l’entrada a l’euro, l’economia catalana ha conegut dos períodes econòmics de signe oposat: una primera etapa de fort creixement, on [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La ponència miraria de donar resposta a les següents hipòtesis. 1. Tota innovació de procés suposa una disminució de la intensitat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Objectiu   L’objecte del treball és avaluar el sistema empresarial català a partir de l’evolució economicofinancera al llarg dels [...]

 • I. Dias, J. Oliver, A. Huespe
  Monograph CIMNE (2012). M134

  Abstract
  The methodology proposed in this research work explores the use of the strain injection concept in a combination of classical strain localization methods and embedded strong [...]

 • H. Yervilla, L. González, C. Recarey
  Monograph CIMNE (2013). M136

  Abstract
  In computational mechanics, scientific visualization provides researchers and engineers with tools for studying numerical data. The basis of each of these tools is comprised [...]

 • E. Moreno, M. Cervera
  Monograph CIMNE (2014). M142

  Abstract
  The objective of this work is to develop and evaluate a methodology for the solution of the Navier-Stokes equations for Bingham Herschel-Bulkley viscoplastic fluids using [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Com Estònia -un país relativament petit i amb escassos recursos- ha assolit un èxit sense precedents mundials en l’àmbit de la innovació? [...]

 • E. Canetti, E. Suñol
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  En la opinión de los actores del sistema de innovación catalán, existen dificultades varias aún por resolver para poder alcanzar el nivel de actividad [...]

 • E. Villanueva, . olympia.bover@bde.es, . laura.hospido@bde.es
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Several studies have documented a negative correlation between financial knowledge and a lack of access to financial markets. Such negative correlations could arise because [...]

 • J. Montoriol, C. canals
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  A nivel español, una de las buenas noticias en materia económica de los últimos años ha sido la mejora de la competitividad exterior del país. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Eix temàtic 7 Cap on pot anar L’Estat del Benestar a Catalunya Resum de ponència proposada: Una revisió sobre els aspectes disfuncionals de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Tradicionalment, l’automatització de l’economia afectava a tasques repetitives, que eren fàcils de mecanitzar o descriure i programar mitjançant [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  EIX 12. ‐ Els professionals de l’economia en el futur Titulo: Adaptación de las Habilidades y los conocimientos de los profesionales de la Economia a las [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Les empreses estan en un període de transformació digital. Un dels elements claus es el Blockchain que permet introducir canvis nous, no trivials dissenyats, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Actualment, estem en un període de transformació empresarial on la situació econòmica i financera de les empreses es determinant per a la competitivitat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La educación según la Real Academia de Educación es desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales del niño o joven que permitirán [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Les relacions público-privades han estat motiu de debat i de nombroses aportacions acadèmiques. Així, per a la producció i provisió dels [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Des de fa molts anys estem investigant i proposant un concepte de democràcia més adequat al segle XXI, en el que la ciutadania pugui controlar les seves institucions [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El present estudi presenta una primera aproximació a una avaluació socioeconòmica del Turisme a Catalunya. Com a metodologia, es segueix l’anàlisi [...]

 • E. Cristóbal Fransi, Y. Salla, A. Gorgues
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El papel de las TIC en la gestión empresarial constituye actualmente un tema de creciente interés tanto para académicos como para profesionales. La Web [...]

 • P. Esther, A. Tarrach
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Les projeccions tendencials d'ingressos i despeses dels pressupostos públics posen de manifest la dificultat de donar resposta a totes les noves necessitats [...]

 • J. Alba Granados, A. Sangrà, J. Córdoba, S. Figuera, L. Barandica
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  La transferència de coneixement cap al teixit productiu i cap a la societat en general és uns dels reptes que afronta actualment Catalunya per desenvolupar-se [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  EIX 2. POTENCIAL DE L'ECONOMIA CATALANA. VISIO MACROECONOMICA IMPACTE DE LA DEMOGRAFIA: LA DIVERSITAT I LA IGUALTAT INDEX Situació demogràfica [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El canvi tecnològic és el factor més important del creixement econòmic. Els canvis tecnològics en sectors clau de l’economia són [...]

 • J. Suriñach, J. Vayá
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Quantificació de l’impacte econòmic que el conjunt del Sistema Català d’Universitats Públiques a Catalunya (d’ara en endavant [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  Des del sorgiment de la primera blockchain l’any 2009, aquesta tecnologia s’ha convertit en un fenomen que està revolucionant el desenvolupament futur de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Abstracts.

  Abstract
  El sistema de Recerca català ha obtingut, en els darrers anys, uns resultats remarcables en el context europeu. La majoria d’indicadors utilitzats per mesurar [...]

 • V Computational Methods in Marine Engineering (Marine 2013) , Hamburg (Germany)

  Abstract
  Wave-structure interaction is a topic of great interest in naval and offshore engineering. This interest is growing in the last years due to the boost given by the development [...]

 • Presentations Repository of the International Centre for Numerical Methods in Engineering (CIMNE) (2013).

  Abstract
  This presentation shows the recent work of the authors in the development of a time-domain FEM model for evaluation of the seal dynamics of a surface effect ship. The fluid [...]