• E. Tarrats-Pons, N. Arimany-Serrat, A. Armisen
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En nuestros tiempos los cambios económicos globales han tenido un fuerte impacto en la construcción de los modelos del siglo XXI. Asimismo, el ejercicio responsable [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La competencia profesional es la capacidad de desarrollar una profesión adecuadamente. Un modelo explicativo de la misma puede tener interés para analizar la [...]

 • J. Minoves, S. content
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  This paper surveys opposing interpretations of globalization of the late twentieth and early twenty-first century. Since there are multiple definitions of globalization it [...]

 • M. Morell, A. Jover
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El present treball identifica els reptes dels sòls per activitats econòmiques a Catalunya que, a grans trets, poden resumir-se en una realitat actual caracteritzada [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Avenços científics i revolució digital han transformat sensiblement el ritme i abast del canvi tecnològic sense que, més enllà de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La Gran Recessió ha fet aparèixer alguns dels efectes relativament ocults de la globalització. N’hi ha dos de gran rellevància, que se situen [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La irrupció de les plataformes digitals, en el marc de l’anomenada economia col·laborativa, ha generat beneficis econòmics evidents relacionats [...]

 • D. Cano
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El endurecimiento de las exigencias de solvencia de las entidades crediticias, en un contexto de tipos de interés en mínimos y de coste de capital en máximos, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La urbanització, el canvi tecnològic i la incapacitat del sistema capitalista actual per resoldre els grans reptes de la humanitat –pobresa i desigualtat, [...]

 • J. Trullén, V. Galletto, S. Aguilera, M. Fíguls
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En els darrers anys institucions com la OCDE i UN-Habitat estan plantejant la necessitat d’activar noves estratègies de creixement inclusiu de naturalesa urbana [...]

 • A. Petitbó
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
    Les fundacions espanyoles, en general, i les catalanes, en particular, porten a terme activitats d’interès general sobre la base de la gestió [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els darrers 30 anys s’ha triplicat la dotació de capital en infraestructures de mobilitat a Catalunya, malgrat que encara persisteixen dèficits en la xarxa [...]

 • A. Pezzi, J. Estévez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els clústers com a fenomen espontani de l’economia són presents des de fa moltes dècades en la gran majoria de països i, més en aquells [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
    Les empreses catalanes es troben en un moment de canvi. Fins ara fa poc, per tenir èxit en el negoci un factor molt important eren les habilitats personals [...]

 • M. Mausbach, R. Martínez, M. Castelltort
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  És àmpliament reconegut el ''gap'' existent entre els resultats generats pel sistema de recerca i el desenvolupament de productes que impactin [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  We analyze how future costs must be balanced against present costs. This is traditionally done using an exponential function with a constant discount rate. The choice of discount [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Este trabajo se basa en el conocimiento obtenido a partir del análisis y modelización de diversos edificios realizados, a lo largo de los años, por Picharchitects, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Una descripció precisa de fins a quin punt la salut dels catalans és el resultat d’una producció eficient i equitativa cal fer-la a partir del coneixement [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els processos de transferència de coneixement en general i aquells adreçats a la transferència de tecnologia en particular són fluxos vitals per [...]

 • A. Fita, G. Bartrés, S. Jimenez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Catalunya presenta un teixit empresarial competitiu i una economia internacionalitzada, com mostra el fet que l’economia catalana està assolint xifres de rècord [...]

 • J. Torrent, Á. Díaz-Chao
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest treball estudia els nous models de productivitat de la PIME industrial catalana, en especial el paper dels fluxos de coneixement (R+D, innovació i usos d’Internet) [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El objetivo de la pensión de jubilación es proporcionar un flujo de ingresos adecuado durante el periodo de jubilado. Convencionalmente la adecuación [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La primera part descriu l’evolució de la composició de la població ocupada per nivel s de formació assolida, entre 2002 i 2017. Això [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La sostenibilitat és un concepte eminentment polític. És opinable la pressió fiscal que una economia pot suportar. Depèn de moltes coses. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els avenços recents en tecnologies sensorials, majors capacitats de processament i el desenvolupament del big data i la intel•ligència artificial (englobats [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest article descriu, breument, alguns aspectes de la gestió i del finançament de les prestacions per a les persones en situació de dependència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La robótica, la automatización y la inteligencia artificial (RAIA) están cambiando la forma en que se realiza el trabajo, pero hay una escasez de investigación [...]

 • J. Galimany, E. Romero, J. Vilarrubia
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’ampliació del saldo comercial abans de la crisis financera internacional i el seu posterior tancament abrupte han estat característiques definitòries [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Desde la perspectiva empresarial, el activo más importante es su capital humano. La disposición de recursos humanos abundantes y con las capacitaciones y habilidades [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  A Catalunya, el cooperativisme ha estat la resposta col·lectiva per resoldre necessitats individuals i col·lectives. La realitat del cooperativisme que descobrim [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  The Euro Area economy is recovering after the incidence of the Great Recession, with the leading indicators reaching the pre-crisis levels. This evolution was strongly supported [...]

 • C. Patxot, M. Solé, G. Souto
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Al llarg del segle passat, els països occidentals han organitzat i desenvolupat el que es coneix com l’estat del benestar, organitzat al voltant de quatre pilars [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Cosmètics ecològics, turisme sostenible... Comprem valors i no productes. La nostra societat ha començat a exigir a les empreses un comportament ètic, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquesta ponència es presenta, en primer lloc, les dades bàsiques de la formació universitària a Catalunya, atenent especialment als titulats [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  This paper examines the impact of the Catalan 2004 law aimed at increasing public childcare coverage for under three years-old on the participation in formal childcare for [...]

 • M. Bru, D. Roldan, D. Cortasa, M. Ràmia
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Mejorar el bienestar de la sociedad mediante la optimización de los sistemas de salud es una de las prioridades de nuestra sociedad por ello es imprescindible buscar [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Com Estònia -un país relativament petit i amb escassos recursos-, ha assolit un èxit sense precedents mundials en l’àmbit de la innovació? [...]

 • J. Yaniz Igal, C. Mongay
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Ahora, cuando el crecimiento y el empleo están de vuelta en las economías de la zona euro, es el momento de mirar atrás y analizar con detenimiento cómo [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest treball mostra que una millora en les infraestructures viàries té un impacte positiu en el creixement econòmic d’un territori mesurat a partir [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Per tal d'explicar la debilitat de la seva productivitat en relació al de la resta de països d'Europa Occidental, el model productiu espanyol es pot caracteritzar [...]

 • M. Keay, D. Robinson, S. content
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  This paper explains why current electricity markets are not fit for purpose and proposes a new consumer-driven two-market design to support very high penetrations of intermittent [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La recent crisi econòmica ha tornat a posar sobre la taula els problemes del mercat laboral a Catalunya i a Espanya en el seu conjunt. L’increment exponencial [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’objectiu de l’article és oferir una descripció del sistema de finançament de la Generalitat i fer-ne una anàlisi crítica. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’abandonament escolar prematur és un dels problemes més importants de la nostra societat, les dades comparatives a nivell europeu ens diuen que aquesta [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquesta comunicació es preten analitzar la situació de l’educació a Catalunya per intentar identificar aquells aspectes clau que ens permetin [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Governança i qualitat institucional són conceptes que avui en dia estan estretament relacionats amb la participació ciutadana amb la presa de decisions, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Según la opinión de los actores del sistema de innovación catalán, existen varias dificultades aún por resolver para poder alcanzar el nivel [...]

 • H. Troiano, S. Fachelli
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquest treball s’utilitza l’enquesta del 2017 sobre inserció dels graduats universitaris que fa l’AQU periòdicament amb la intenció [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  No hi ha cap problema ambiental. Els mecanismes biològics funcionen, les lleis de l’ecologia es compleixen, l’ambient (clima inclòs) varia com sempre [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’elevat endeutament públic és un dels llegats de la gran crisi, i en especial pel que fa a les comunitats autònomes. Aquesta situació és [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El Món s’enfronta a un canvi de paradigma on el sistema energètic centenari, centralitzat, fòssil,  nuclear i contaminant  pot donar pas [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquesta ponència es proposa posar de manifest la relació entre la CPP i diferents components del context intel·lectual, institucional i econòmic [...]

 • . Xnet, S. Levi
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Des de fa molts anys estem investigant i proposant un concepte de democràcia més adequat al segle XXI, en el que la ciutadania pugui controlar les seves institucions [...]

 • J. Suriñach, J. Murillo, E. Vayá
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquest estudi es quantifica l’impacte monetari que té l’activitat del conjunt del sistema d’Universitats públiques catalanes (més [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  This paper analyzes the innovative effort compared in the management areas and scopes of the Catalan tourist industry, to know the effect towards the competitiveness of the [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La entrada en vigor de la nueva Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, pone de relevancia, todavía más, la importancia de la correcta elaboración [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En el 2on trimestre del 2017 es van crear a Catalunya un 6,2% més d’empreses cooperatives que el mateix trimestre de l’any anterior i per seguir amb estadístiques, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El paper analitzarà les causes de l'última gran crisi bancaria a Espanya, que s'inicia l'any 2007 (encara no tancada del tot) i que ha suposat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  No sembla possible regular les noves tecnologies només amb regles o principis generals. Cada cop més es fa ús de Impact Assessment o anàlisi de [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El present estudi presenta una primera aproximació a una avaluació socioeconòmica del Turisme a Catalunya. Com a metodologia, es segueix l’anàlisi [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El vocablo "Economía Circular" es confuso, pues no es teoría económica, ni es circular. A pesar de ello, es necesario defenderlo pues es una [...]

 • S. Calonge, A. Manresa
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Una de las consecuencias económicas más importantes de la Gran Recesión -cuyo comienzo se sitúa en el tercer trimestre del año 2008- ha [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La proliferació de l’automòbil que va començar fa una cinquantena d’anys va portar a una reducció de la utilització del transport [...]

 • G. Calleja, J. Asenjo, J. Olivella
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Esta comunicación explora la educación universitaria para el emprendimiento basada en métodos activos. Se destaca la importancia para el crecimiento económico [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  D’un temps ençà, l’economia circular ha guanyat protagonisme mediàtic i discursiu. Tanmateix, molt sovint és presentada com una alternativa [...]

 • E. Romero, E. Barniol
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El buen comportamiento del turismo en España y Cataluña se ha traducido en una mejora del ingreso medio diario por habitación disponible (RevPAR) del [...]

 • A. Gelonch, L. Tárraga, M. Boada, A. Ruiz, I. Rodríguez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Un dels objectius de Fundació ACE és l’abordatge integral de la recerca en demències, en general, i sobre la Malaltia d’Alzheimer (MA) en [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’economia catalana presenta dos models de creixement ben diferenciats entre el període previ i posterior a la crisi. Però malgrat que s’han recuperat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’adopció massiva de les tecnologies digitals en el món empresarial, industrial, i en general en qualsevol àmbit de l’activitat econòmica [...]

 • I. Puig Ventosa, J. Jusmet
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La majoria de problemes ambientals són “costos externs”: no recauen sobre els que prenen les decisions que els provoquen. Com a resultat es donen problemes [...]

 • D. Garrofé, A. Arcos, A. Colomer, O. Alba, L. Sallent
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El Centre de Reempresa de Catalunya és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya (www.reempresa.org). És un nou model d’emprenedoria [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L'economia circular és un model econòmic i productiu que estableix que qualsevol residu és un recurs. Aplicant les seves bases, aconseguim: * Millorar [...]

 • J. Clusa
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Per tractar els problemes del mapa municipal de Catalunya dels 948 municipis s’estudien les organitzacions territorials dels Mossos d’Esquadra (107 centres) i [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquestes pàgines són unes primeres reflexions per endreçar l’àmplia problemàtica que suscito. No hi ha ni dades ni resultats, només [...]

 • E. Bach, À. Hermosilla, A. Ibarz, F. Mas, P. Segarra
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El segment de la micropime és el més nombrós a les economies catalana, espanyola i europea, però habitualment s’analitza en conjunt i englobat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Ens trobem davant d’un moment de canvis intensos - alguns en diuen quarta revolució industrial – que tenen com a element comú la ràpida aparició [...]

 • E. Real, D. Tataj
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El concepte d’universitat emprenedora és essencial per integrar els reptes que planteja el nou paradigma de la ciència i la innovació obertes a [...]

 • J. Solà, X. Sáez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’objectiu d’aquest treball és explicar el comportament de la indústria catalana en el darrer cicle econòmic (2008-2016) i identificar les [...]

 • J. Ventura
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  The first wave of globalization (1830-1914) witnessed a decline in the number of countries from 125 to 54. Political consolidation was often achieved through war and [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Despite media, investors and economists mostly talking about Technology or Tech Companies when addressing digitalization, we will try - and hopefully prove - in this paper [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest article manifesta un canvi en la modelització de la concentració geogràfica d’innovació i tecnologia i les seves causes. El canvi [...]

 • A. Garola, X. Farriols, F. Fabregat
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La justícia és un dels pilars de l’estat del benestar i les seves actuacions tenen un gran impacte en termes econòmics. Per tant, és important [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  S’analitza el perquè s’ha arribat a la situació del Brexit. També quins poden ser els efectes polítics i socials, i els escenaris polítics [...]

 • I. Torre, L. Torralba, J. Rivera
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  A finales de 2017, siete de las ocho empresas de mayor valor en el mundo eran tecnológicas (hace apenas diez años, sólo había una entre las… [...]

 • A. Kucel, M. Vilalta-Bufi
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  We study whether parental education affects the choice of tertiary education in Spain. We analyze two qualitative characteristics of the university studies: the length of [...]

 • A. Sangrà, J. Córdoba, J. Alba Granados, L. Barandica
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La transferència de coneixement cap al teixit productiu i cap a la societat en general és uns dels reptes que afronta actualment Catalunya per desenvolupar-se [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Análisis del fraude fiscal desde la óptica del nuevo paradigma de la fiscalidad internacional atendiendo a los tres principales polos normativos (soft law y [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  The article analyses the dramatic change in terms of external trade happened in Catalonia since the euro implementation: from a usual deficit with the rest the world more [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El subministrament d’aigua a poblacions és i ha estat sempre un servei imprescindible per al desenvolupament de la vida urbana. En aquest treball proporcionarem [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La proliferació de l’automòbil que va començar fa una cinquantena d’anys va portar a una reducció de la utilització del transport [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’estudi analitza els resultats econòmics de les principals empreses no financeres amb seu a Catalunya, en funció de la tipologia d’empresa (cotitzades/no [...]

 • F. Parellada, J. Olivella, X. Marcet
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La universitat té una dimensió com a organització molt important; unes funcions socialment i econòmicament decisives, com son la formació [...]

 • I. Serra, V. Astigarraga
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  D’acord amb les noves exigències de transparència i responsabilitat, el sector públic ha d’orientar-se cap a models d’excel·lència [...]

 • A. Ulied, O. Biosca
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’article se centra en explorar una qüestió clau per a la comprensió i avaluació de projectes de mobilitat urbana: el valor de l’espai [...]

 • C. canals, J. Monturiol
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La competitividad exterior de las economías española y catalana ha mejorado notablemente a lo largo de las últimas dos décadas, tal y como muestra [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En la producció i provisió dels serveis públics sempre es planteja el dilema entre 1) gestió directa mitjançant unitats internes de la mateixa [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Esperonades per la profunditat de la crisi econòmica a Espanya i a la Unió Europea, les empreses catalanes han augmentat sensiblement la diversificació [...]

 • J. Hernández, J. Fontrodona
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La rèplica a Catalunya del treball que Frey i Osborne van fer per a l’economia nord-americana l’any 2017 estima que el 35% dels llocs de treball existents [...]

 • J. Bosch, J. Garcia, C. Murillo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquest estudi s’aborden aspectes relacionats amb la mesura del pes econòmic de l’esport, amb la pràctica esportiva, i amb la despesa en béns [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El sistema de Recerca català ha obtingut, en els darrers anys, uns resultats remarcables en el context europeu. La majoria d’indicadors utilitzats per mesurar [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El sector agroalimentari català ha demostrat, al llarg dels darrers cinquanta anys, una gran capacitat d’adaptació i creixement en un entorn de dificultat. [...]

 • J. Gallego
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’estructura productiva del país, els llocs de treball que s’estan creant i els nivells formatius de la població, determinen el futur de l’economia [...]

 • D. Alvarez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Tal y como sucedió con el Informe Stern que supuso un importante cambio de actitud de la comunidad internacional respecto al cambio climático, el informe TEEB [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Des de l’any 1994, la comptabilitat pública s’estableix com a un sistema únic i integrat, en el qual es detecta l’aplicació de principis [...]

 • M. Guinjoan, M. Bonal, R. Romagosa
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquest treball es proposa una nova mesura del creixement empresarial, l’Indicador Sintètic de Creixement (ISC), compost per tres variables (empleats, ingressos [...]

 • S. Karatzimas, C. Miquela
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest estudi examina les percepcions que els alcaldes i els interventors catalans tenen sobre el marc legislatiu que regula la sostenibilitat financera. S’analitza [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’estudi parteix del dret públic català originari, anterior al Decret de Nova Planta. Es planteja un nou model de govern amb només dos nivells d’administració, [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’anàlisi de la sostenibilitat financera resulta crucial en èpoques de crisi com la viscuda en els darrers anys. Són diversos els motius de la importància [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La digitalización es la fuerza de cambio existente tras la revolución tecnológica de nuestros tiempos. La capacidad humana de capturar información [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’economia del sXXI és l’economia de les ciutats, l’economia de les megalòpolis mundials. La revolució digital i mòbil va fer [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En un Estat compost, on no tot allò que té encomanat el sector públic ho fa un únic govern, cal que el repartiment de les competències entre [...]

 • J. BATALLA, X. CAMPS
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El Acuerdo de París, alcanzado en la XXI Conferencia de las Partes (COP21) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, contempla [...]

 • A. Gelonch, M. Boada., L. Tárraga, A. Ruiz, I. Rodríguez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Una de les peces importants per fer front a la Malaltia d’Alzheimer (MA) és el desenvolupament de models de servei de qualitat amb una atenció eficaç [...]

 • A. Monreal, C. Amarelo, E. Bertran
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest treball presenta els principals resultats de l’Enquesta de Condicions de Vida per Catalunya (ECV) els darrers anys. L’ECV és una enquesta harmonitzada [...]

 • O. Amat, E. Palau
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’objecte del treball és analitzar l’evolució econòmico-financera del teixit empresarial català des de 1990 fins 2016. L’anàlisi [...]

 • J. BATALLA, M. COSTA-CAMPI, X. CAMPS
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El cambio climático es un hecho fuera de duda que requiere de una transición energética que avance hacia una economía descarbonizada en un escenario [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Les perspectives sobre el potencial de creixement de l’economia catalana es troben condicionades en bona mesura pel context demogràfic, la qualitat dels factors [...]

 • F. Granell
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Les Nacions Unides han impulsat el desenvolupament dels països pobres des de els anys seixantes del segle XX tan per l’acció dels seus estats membres com [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En la actualidad, la economía circular ha emergido como uno de los conceptos clave en el establecimiento de un nuevo paradigma económico en el que se desvincula [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’espectacular creixement de l’economia global ha comportat com un efecte secundari pervers un augment de l’evasió i elusió fiscal a gran escala. [...]

 • V. Ortún, M. Callejón
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Una revisión sobre los aspectos disfuncionales de la modalidad de Estado de Bienestar (EB) en Cataluña/España. La efectividad de las políticas [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  S’analitza la situació geo estratègica mundial pel que fa a seguretat i defensa i es relaciona amb la UE. També es detallen els moments més [...]

 • J. Ràfols, S. content
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’any 1988 es va celebrar el II Congrés d’Economia i Empresa de Catalunya impulsat pel Col·legi d’Economistes. En els 30 anys que ens separen [...]

 • X. Recasens, O. Alfranca
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Les explotacions agrícoles en els espais periurbans es veuen sovint afectades per la proximitat amb les ciutats i per les seves dimensions reduïdes. La seva viabilitat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  A tot el món occidental, el mercat de treball està immers en una profunda transformació, on el canvi tecnològic té un impacte disruptiu [...]

 • . CECOT, J. COSSÍO
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Des del punt de vista de l'acompliment professional, vivim inequívocament en la societat de l'aprenentatge. Les previsions publicades per la UE en la seva Estratègia [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En els darrers temps el sector financer està vivint la irrupció de nous actors que estan ocupant part del l’espai tradicional de la banca formal: les fintechs. [...]

 • E. Sastre, R. Rebollar, A. Alegret
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Durant molts anys Espanya ha arrossegat un problema estructural de desocupació que s’ha agreujat durant la crisis, però que ha restat latent en els moments [...]

 • N. Arimany-Serrat, E. Tarrats-Pons, A. Armisen-Morell
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Actualment estem en un període de grans canvis a les empreses, per la irrupció tecnológica i la necessària innovació que afecta a diferents [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Hi ha tendència a l’augment de la població a les ciutats i un increment de la mobilitat, paral·lel al creixement econòmic, que converteix [...]

 • M. Guinjoan, X. Morató, A. Gironella, J. Ribas, R. Xifré
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest estudi revisa les metodologies més habituals que s’han aplicat per calcular l’impacte econòmic del Transatlantic Trade and Investment Partnership [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest estudi està basat en l’Informe de la Comissió Interdepartamental de l’Economia Col·laborativa: Propostes per a un bon encaix de l’economia [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Si bien la fiscalidad ambiental durante mucho tiempo no consiguió dejar de ser un complemento de otros tributos en los sistemas fiscales de los diferentes países, [...]

 • R. Espelt, M. Fuster
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L'Economia Col·laborativa (EC), és a dir, el consum col·laboratiu i la producció de capital i mà d'obra entre grups distribuïts [...]

 • R. Garriga
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La Unió Europea ha estat capdavantera en la lluita per reduir l’emissió de gasos d’efecte d’hivernacle que són factor determinant en [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Des de l’any 2000, l’expansió del comerç mundial ha estat molt notòria, amb taxes de creixement per damunt del PIB. Les exportacions catalanes [...]

 • S. Artigas, J. Rodriguez, J. Parra
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Muchos estudios han descrito la buena situación de la formación superior en Catalunya, teniendo a varias de sus universidades en posiciones relevantes en los [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  The business sector dedicated to smart cities is growing and increasingly offers more business opportunities in Catalonia, representing today a 3% of the Catalan GDP. Within [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest treball és una revisió sistemàtica de la literatura, basada en l’evidència, sobre el impacte de la política de beques en els [...]

 • J. Puig, S. content
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En aquest escrit tractem la qüestió del debat existent entre la conveniència pels inversors de la gestió activa o de la gestió passiva dels [...]

 • E. Pallarols, A. Tarrach
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els tres grans objectius dels pressupostos públics són: la disciplina fiscal, l’eficiència assignativa i l’eficiència i l’efectivitat [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Aquest text abordarà aspectes de la història del pensament econòmic, de teoria econòmica i de l'economia política del procés [...]

 • M. Noguer
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  We provide in this paper an analysis of how Artificial Intelligence (AI) companies are and will be changing the Financial Services Industry. In particular two main areas will [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La situació de les finances públiques força a cercar una major eficiència en l’ús dels recursos públics per tal de generar [...]

 • C. Trilla, J. Bosch Meda
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’habitatge és un pilar clau de l’Estat de Benestar com ho són també l’educació, les pensions, la sanitat, o els serveis socials. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Lifelong learning must respond to the demands of a digital transformation that affects the way we think and reason, productive systems, business and jobs, talent in its conceptual [...]

 • A. Gelonch, M. Boada, L. Tárraga, M. Gurrutxaga, P. Cañabate, I. Rodríguez
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La Malaltia d’Alzheimer (MA) és ja el quart problema de salut al món. La demència afecta sobretot a persones grans, majoritàriament dones, [...]

 • D. Albalate, G. Bel, A. Gragera, X. Fageda
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El marc institucional en el que es realitza l’avaluació de projectes d’infraestructures condiciona en gran mesura la seva qualitat i el seu paper en la [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Els conceptes d’edifici d’energia neta nul·la o quasi nul·la fan referència al balanç de l’energia necessària per mantenir [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La taxa de risc de pobresa femenina s’ha caracteritzat per ser tradicionalment superior a la masculina i també per tenir un menor caràcter cíclic. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  A la tercera edició dels seus principis d’economia política, David Ricardo s’esmenava o complementava a si mateix i donava per bona la possibilitat [...]

 • A. soria, X. Puig, M. Realp
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Una regulació procometitiva que no imposi càrregues innecessàries o desproporcionades i que faciliti un marc igualitari en termes d'oportunitats és [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El crecimiento azul puede verse obstaculizado por las presión que la actividad humana realiza en mares y océanos, y las interferencia que se provoca entre actividades [...]

 • J. Proenza, J. Melgarejo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Les matèries primeres minerals considerades crítiques són crucials per l’economia d’Europa; són imprescindibles per la indústria [...]

 • C. Carrasco
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Les ciutats sempre han estat un focus de vitalitat gràcies al poder de les seus espais públics per connectar persones, idees, creativitat i, en última [...]

 • J. Montalvo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En este trabajo se analiza la importancia de realizar evaluaciones detalladas de las políticas públicas, entendidas en sentido amplio (infraestructuras de transportes, [...]

 • J. Montalvo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La valoración de los precios de los servicios públicos no puede realizar en el vacío y, por tanto, sin referencia al sistema impositivo en general y, [...]

 • P. Puig-Calvó, J. González-García
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Se propone exponer un sistema de formación en alternancia dentro de la formación profesional reglada y continua, teniendo en cuenta la experiencia actual en [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Catalunya ha desenvolupat una política científica d’excel·lència des de principis dels 2000. Els indicadors de producció científica [...]

 • J. Mateo
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  En la nostra aportació reflexionem inicialment sobre els canvis profunds que s’han produït en la nostra societat, especialment en allò que fa referència [...]

 • J. Galí
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La promoció del desenvolupament d’una economia sostenible, verda o circular és una prioritat per les institucions internacionals i catalanes. La nostra [...]

 • J. Solans
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L'urbanisme hauria de perseguir com objectiu primordial que les rendes derivades de la indústria siguin sempre majors que les rendes fundiàries. Altra cas [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El sector públic local català està integrat pels serveis públics i les activitats econòmiques en règim de lliure competència [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  L’objectiu de la ponència és proposar el disseny d’un sistema fiscal integral que doni respostes als grans reptes de futur com són l’augment [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El estudio analiza la presencia online de las cooperativas de fruta de Catalunya con el fin de determinar si dichas entidades están adaptadas al comercio electrónico. [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La present comunicació persegueix discutir les possibilitats i problemes dels models d’emprenedoria des de les universitats. Les universitats catalanes són [...]

 • J. Sunyer, M. Gascón
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  La salut pública ha esdevingut un motor de renovació de les ciutats i de creació de nous models d’urbanisme i mobilitat [1,2]. Recentment, s’ha [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Un dels efectes més devastadors de la crisi econòmica ha estat l’empitjorament de la situació laboral dels joves, especialment d’aquells amb [...]

 • E. Ramos-Monge, X. Llinas-Audet
  3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Las universidades poseen una naturaleza social intrínseca que las posiciona como organizaciones con responsabilidades no solo para la comunidad universitaria, sino [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Als anys 2006-2008 es va desencadenar una crisi financera amb motiu del col·lapse de l’anomenada bombolla immobiliària. Tot i començar als Estats [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  Som en una fase expansiva del mercat de treball en un context de recuperació econòmica. No obstant, hi ha un desajust entre la recuperació objectivada [...]

 • 3r Congrés d'Economia i Empresa de Catalunya - Full papers.

  Abstract
  El present estudi analitza les habilitats i competències directives a les administracions públiques catalanes. Amb aquest objectiu s’ha realitzat una enquesta [...]

information

    About this publication
    How to submit
    Open access
    Contact

Categories

Economics