Abstract

El present treball identifica els reptes dels sòls per activitats econòmiques a Catalunya que, a grans trets, poden resumir-se en una realitat actual caracteritzada per l’obsolescència de molts polígons existents, la seva dificultat per la seva posta al dia, la presència de sòls per activitat econòmica en territoris poc competitius en termes territorials i en termes de la racionalitat econòmica, o bé territoris amb dèficits de disponibilitat de parcel·les de superfície que encaixi amb el mercat. Realitat actual que té a veure, entre d’altres factors, amb un procés de producció de sòl basat fins a dia d’avui en una cadena de valor més focalitzada en la producció de nou sòl (creixements en extensió), que no pas en la gestió i/o renovació dels espais en sòl urbà consolidat (processos de regeneració i renovació urbana). El treball apunta línies d’actuació que tinguin per objectiu l’increment de la competitivitat del territori a partir de l’anàlisi de l’oferta de sòl per activitats econòmiques arreu de Catalunya, la cadena de valor de la transformació urbanística del sòl, la legislació urbanística, i la gestió operativa dels sòls d’activitat econòmica. Paraules clau Urbanisme, planejament urbanístic, sòl industrial, regeneració i renovació urbana, Business Improvement Districts

Full document

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 11/05/18
Accepted on 08/04/18
Submitted on 05/04/18

Licence: Other

Document Score

0

Views 18
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?