Resum

Aquest article estudia la presència de diverses llengües al Parc Científic de Barcelona de la Universitat de Barcelona (PCB) centrant-se en les competències dels seus actors i en els seus usos, mitjantçant diverses tècniques: l’estudi del paisatge lingüístic, una enquesta sociolingüística i diverses entrevistes en profunditat. Els resultats mostren un entorn de treball essencialment trilingüe —català, castellà i anglès— en distribució funcional atenuada. Els informants declaren tenir una competència molt alta en les dues llengües oficials i un nivell mitjà-alt d’anglès, mentre que el coneixement d’altres llengües és força més baix. Pel que fa als usos, el català funciona com a llengua de treball intern i de relació amb la societat catalana, l’anglès com a llengua de projecció i de relació internacional, i el castellà es troba en una posició intermèdia, amb funcions tant internes com externes. La distribució de llengües és molt més clar entre el personal d’administració i serveis que en el cas dels investigadors, ja que la presència de personal d’origen forà incrementa l’ús del castellà i de l’anglès en les relacions internes.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/12
Accepted on 31/03/12
Submitted on 31/03/12

Volume 27, Issue 1, 2012
DOI: 10.7203/caplletra.52.4698
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?