Abstract

Polítiques de Renda garantida: situació a Catalunya i estratègies d’avaluació

Federico Todeschini, Ramon Sabes-Figuera, Anna Segura i Laura Kirchner

Institut Català d’Avaluació de Polítiques Publiques (Ivàlua)

<a href="mailto:federico.todeschini@ivalua.cat">federico.todeschini@ivalua.cat</a> / <a href="mailto:ramon.sabes@ivalua.cat">ramon.sabes@ivalua.cat</a>

 

Els processos associats amb la globalització i amb l’automatització de certes tasques productives ha fet ressorgir el debat sobre la necessitat per part del sistemes de protecció social de garantir uns mínims de renda i així doncs evitar els efectes negatius via destrucció d’ocupació i salaris baixos d’aquests processos. A Catalunya aquest debat ha rebut recentment un impuls amb l’aprovació de la Renda Garantida de Ciutadania per part de la Generalitat de Catalunya i amb la posada en marxa del projecte B-Mincome per part de l’Ajuntament de Barcelona. En tant que la primera és una llei del Parlament de Catalunya aprovada durant l’Agost d’enguany, la segona és una prova pilot amb disseny experimental d’una transferència que garantirà durant dos anys un determinat nivell de renda a 1000 famílies en risc d’exclusió. Tot i que les dues polítiques comparteixen l’objectiu de reduir l’exclusió social, tenen diferències importants en el seu disseny.

En aquesta ponència primerament es descriuran aquestes dues polítiques de garantia de rendes, posant èmfasi en la població objectiu de les mateixes així com en les seves diferencies. A continuació, es presentaren els resultats de la revisió de la evidencia existent de l’impacte i de la eficiència polítiques similars implementades anteriorment. També es descriuran els projectes d’avaluació de polítiques de rendes bàsiques que s’estan desenvolupant actualment en altres contextos i que en el futur complementaran la evidencia en l’àmbit de l’avaluació d’aquest tipus de polítiques. Finalment, es descriurà el disseny de l’avaluació d’impacte i d’eficiència de la política de garantia de rendes del projecte B-Mincome i es suggeriran diferent possibilitats per avaluar l’impacte de Renda Garantida de Ciutadania. 

Back to Top

Document information

Published on 13/12/17
Submitted on 29/11/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

3

Views 42
Recommendations 1

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?