Abstract

EIX 2. POTENCIAL DE L'ECONOMIA CATALANA. VISIO MACROECONOMICA

IMPACTE DE LA DEMOGRAFIA: LA DIVERSITAT I LA IGUALTAT

INDEX

  • Situació demogràfica actual i futura a Catalunya.
  • Projeccions i conseqüències de l’envelliment de la població a l’UE.
  • Dèficit de natalitat a Espanya.
  • Propostes en el pla de ciutadania d’Espanya.
  • Propostes a desenvolupar a Catalunya: Diversitat i Igualtat.
  • Conclusions

 

 

SITUACIÓ DEMOGRAFICA ACTUAL I FUTURA A CATALUNYA

Fer un anàlisi de la situació actual dels moviments demogràfics de la població, creixement natural i per comarques, situació migratòria, estructura de la població amb indicadors per edats i index d’envelliment i dependència, estructura de la població per edats i projeccions futures amb tres escenaris. Conclusions de la situació els darrers anys i projeccions futures.

 

 

 

PROJECCIONS I CONSEQÜÈNCIES DE L’ENVELLIMENT DE LA POBLACIÓ A L’UE

 

La comissió europea en l’ any 2015 va realitzar “The 2015 Ageing Report. Economic and budgetary projections for the 28 EU member states (2013-2060)”, l’esmentat estudi de projecció pressupostària a llarg termini va ser un mandat d’ ECOFIN al Comitè de Política Econòmica (EPC) per realitzar un conjunt de projeccions pressupostàries per a l’ any 2015, sobre la base d’una projecció de població d’Eurostat. Sobre les bases demogràfiques es facilita les despeses per cobrir les pensions, l’assistència sanitària, cures de llarga durada, educació i prestacions per desocupació. Les projeccions s’alimenten en una varietat de debats de polítiques a nivell de la UE, incloent els objectius globals d’Europa Estratègia 2020 per a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, en els anàlisis s’inclou el impacte d’envelliment de la població en el mercat laboral i el potencial de creixement econòmic.

 

 

DÈFICIT DE NATALITAT A ESPANYA.

El dèficit de natalitat, segons l’estudi “el déficit de natalidad en Europa, la singularidad del caso español” de la Colección Estudios sociales nº 36 de la Obra Social La Caixa”, es caracteritza per una davallada de la taxa de fecunditat, després d’un període d’alta natalitat després de la segona guerra mundial, no obstant la per països ha tingut comportaments diferents, ja que alguns països europeus, com RU, Holanda i països nòrdics s’ha conquerit un equilibri en la taxa de fecunditat.

 

 

PROPOSTES EN EL PLA DE CIUTADANIA D’ESPANYA

 

Pla estratègic de ciutadania e integració 2011-2014, elaborat pel Ministeri de Treball i Immigració,  ha tractat de fer efectius els principis d'igualtat, ciutadania i interculturalitat i crear un marc de cooperació i governança on poder inserir iniciatives de les diferents administracions públiques i de la Societat Civil. Si bé la formulació i disseny en termes conceptuals gaudeix d'àmplia acceptació i reconeixement, en canvi a la seva gestió i seguiment mostra aspectes millorables.

 

 

 

PROPOSTES A DESENVOLUPAR A CATALUNYA: DIVERSITAT I IGUALTAT

 

DIVERSITAT

 

Tal com ha sigut esmentat existeix a Catalunya un “Pla de Ciutadania i de les migracions 2017-2020”, que en Setembre del 2017 estava en fase de procés participatiu, el pla depèn del Departament de treball, afers socials i famílies de la Generalitat de Catalunya, a través de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i ciutadania. El pla parteix de que “Catalunya és un país d’Immigració i ho seguirà sent. Els agents implicats hem d’implicar-nos-hi i treballar des del diàleg i el consens”.

 

 

IGUALTAT

 

El 21/7/2015 el Parlament de Catalunya va ser aprovar la llei 17/2015 d’igualtat efectiva de dones i homes, d’ ençà a les hores el departament de Treball, Afers Socials i Familia ha donat suport a prop de 4.000 empreses i entitats per incorporar mesures d’igualtat a les seves organitzacions.

 

 

 

 

MONTSERRAT SAGARRA FITÓ

Economista, Auditora i Mediadora

www.msagarra.com

msagarra@economistes.com

630053580

RESPONSABLE GRUP D’IGUALTAT I DIVERSITAT DEL COL.LEGI D’ECONOMISTES DE CATALUNYA.

Back to Top

Document information

Published on 17/11/17
Submitted on 03/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

Keywords