Abstract

En aquest informe tècnic es presenta un programa que genera automàticament geometries trenades per a l’apantallament (shielding) de cables coaxials i que s’integra en l’entorn GiD. L’objectiu general d’aquest treball és desenvolupar una eina numèrica capaç de generar la geometria inicial de la simulació electromagnètica. Aquesta simulació electromagnètica té com a propòsit calcular la transferència d’impedància d’aquests trenats d’apantallament. La transferència d’impedància és una magnitud que caracteritza l’eficàcia d’aquest apantallament. Una baixa transferència indica un bon apantallament. El desenvolupament d’aquesta eina numèrica ajudarà a optimitzar el disseny de trenats (com menys material, més bon apantallament) i per arribar a comprendre bé la física del problema. A més a més, l’avantatge d’emprar una eina numèrica basada en el mètode dels elements finits en lloc de càlculs analítics és que se serà capaç d’aplicar per materials i geometries generals i al mateix temps complexes. L’eina que es vol costumitzar es diu ERMES (Electric Field Regularized Maxwell Equations with Singularities), i és un codi d’elements finits que empra GiD [1] com a pre i post processador. Fins al moment de la elaboració del present informe, s’està desenvolupant l’eina de generació de geometria per separat d’ERMES [4].

PDF file

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document

References

[1] www.gidhome.com

[2] F. Calluso, M. Casti, G. Ferrero, L. Zanero, “A Fast, Accurate, and Sensitive Method for Calculating Surface Transfer Impedance”.

[3] R. Méndez, R. Isanta, R. Otín, O. Fruitos, “GiD interface for the parametric generation of simplified braided-wire shields geometries” (Accepted).

[4] R. Otin, J. Verpoorte, and H. Schippers, “A Finite Element Model for the Computation of the Transfer Impedance of Cable Shields”. IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility. Submitted.

Back to Top

Document information

Published on 01/01/2017

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?