Reempresa: un mercat d’oportunitats

El Centre de Reempresa de Catalunya és el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses de Catalunya (www.reempresa.org). És un nou model d’emprenedoria i de creixement empresarial: un mecanisme professional pel qual un o més reemprenedors accedeixen a la propietat d’una empresa d’altres, en funcionament, per a fer-la créixer sense haver de passar per la fase de crear-la.

És una iniciativa de la patronal Cecot (www.cecot.org) i de la fundació Autoocupació (www.autoocupacio.org) i que compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya, del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de la Comissió Europea i de més d’un centenar d’institucions, ajuntaments i diputacions que fan de la Reempresa un clar exemple de les possibilitats que ofereix la col·laboració público-privada.

Des de finals dels anys 80, diversos països europeus varen començar a donar importància a la consecució d’un entorn favorable per a la transmissió d’empreses, doncs tant important és afavorir la creació de nous negocis, com assegurar la continuïtat dels ja existents i evitar el seu tancament per motius no econòmics. Des de llavors, la Unió Europea ha emès diverses recomanacions als estats membres per tal de millorar la legislació, la fiscalitat i el finançament en relació a la compravenda d’empreses, així com per assegurar l’existència de mercats transparents i serveis de suport als petits i mitjans empresaris que els ajudin al llarg de tot el procés.

L’any 2010, sota un entorn de greu crisi econòmica i una taxa d’atur elevada i creixent, des de Cecot es va creure oportú la creació d’un servei i un marketplace que tingués per objectiu afavorir la compravenda de petites i mitjanes empreses i evitar així la pèrdua de llocs de treball i salvaguardar el teixit empresarial del país. Així, va néixer la Reempresa, que funciona, no solament com un mercat transparent on promocionar i creuar l’oferta i la demanda, sinó com a eina de suport i consultoria a ambdues parts a través d’una metodologia pròpia d’acompanyament a totes les parts implicades.

L’ecosistema

Catalunya comptava, a tancament de l’any 2017, amb un total de 619.490 empreses amb establiments a Catalunya1. D’aquestes, el 94,57% són microempreses, seguint la classificació d’empreses recomanada per la comissió europea2 que classifica les microempreses com a aquelles amb un volum de menys de 10 treballadors i una facturació inferior als dos milions d’euros.

Empreses amb establiments a Catalunya 2017 per volum de treballadors
Sense assalariats 353.732 57,10%
1-9 232.148 37,47%
10-49 25.721 4,15%
50-199 5.540 0,89%
200 o més 2.349 0,38%
Total 619.490 100,00%


Font: Elaboració pròpia en base a informació d’IDESCAT

Addicionalment, es rellevant considerar l’entrada i sortida bruta d’empreses al mercat. Tal com es recull al Butlletí de demografia empresarial 4t trimestre 20173 al quart trimestre de 2017 s’han donat d’alta a Catalunya 23.360 empreses i s’han donat de baixa 26.110. La taxa bruta d’entrada d’empreses ha estat del 3,8%, essent la més baixa en un quart trimestre des de l’any 2011. La taxa bruta de sortida d’empreses al quart trimestre de 2017 ha estat del 4,2%, superior a la dels dos anys anteriors. Al llarg del quart trimestre la taxa neta d’entrada d’empreses, és a dir, la diferència entre la taxa bruta d’entrada d’empreses i la taxa bruta de sortida d’empreses, ha estat de -0,4%, sent el pitjor resultat en un quart trimestre des de 2012. Això significa que el còmput global d’empreses a Catalunya s’ha vist reduït l’últim trimestre del que es disposa de dades.

Analitzant la taxa neta d’entrada d’empreses segons nombre d’assalariats, s’observa que ha estat negativa en tots els trams, però molt més elevada en les empreses que tenen entre 1 i 9 treballadors (-0.74%), degut a que les empreses més petites tenen unes taxes brutes de sortida més elevades.

Draft Domingo 159548431-image1.png

Tot i representar el gran gruix de les empreses del nostre país, fins a la creació del Centre de Reempresa de Catalunya, no s’havia pres en consideració la importància del manteniment de les microempreses en funcionament, i tots els serveis orientats a la transmissió d’empreses, oferts bàsicament pel sector privat, s’oferien al col·lectiu d’empreses mitjanes i grans, tot i representar només un 1,27% del total de les empreses del nostre país. El servei de Reempresa, a més, s’orienta al col·lectiu d’empreses amb més risc de tancament, és a dir, les que tenen una taxa de sortida bruta més elevada, fomentant el manteniment de les mateixes a través de la seva compra per part d’un o més reemprenedors que aprofiten la feina feta per l’anterior empresari.

Reemprendre vs. Crear

En estructurar el procés de Reempresa, es mantenen tots els actius de l’empresa i aquesta continua en funcionament, mantenint els llocs de treball, les instal·lacions, els clients i proveïdors, i donant valor a tota la història, especialment a l’esforç desenvolupat en la creació i desenvolupament inicials de l’empresa. A més, amb la cessió d’empreses es reforça el teixit empresarial actual i de futur i es promou un mercat susceptible de provocar creixement econòmic.

Des de Reempresa, creiem que en els últims anys s’ha fet un reduccionisme de la figura de l’emprenedor, entenent-lo com aquella persona que comença un negoci des de zero, sense considerar que tant emprenedor és aquell que adquireix una empresa que ja funciona per fer-la créixer, renovar-la i portar-la un pas endavant a través del desenvolupament de nous productes i serveis, la innovació, la internacionalització, la modernització dels seus recursos o l’obertura de nous canals de venda.

Als potencials emprenedors els diem que és 7 vegades més fàcil esdevenir empresari adquirint una empresa que ja existeix que no pas crear-la des de zero, doncs disposes d’una sèrie d’avantatges com l’existència de clients, condicions de proveïdors, reputació de marca, entorn financer, històric per a la valoració de l’empresa i per a la predicció futura, etc.

Per què Reempresa?

La reempresa d’empreses és un tema d’alta importància per a la Unió Europea. Ja des de l’any 1994 ha llançat recomanacions als estats membres en matèria del foment de la transmissió d’empreses. Al 1994 es va recomanar posar el focus en la millora de les condicions per a la transmissió d’empreses; al 2011 es va presentar el primer informe del grup d’experts en matèria de petites i mitjanes empreses i al 2002 es van presentar les accions que ja s’havien pres o planejat a diferents països i a la Comissió Europea per millorar la implementació de la recomanació de la Comissió. Al 2003 veu la llum la Guia de les bones pràctiques en matèria del suport a la transmissió empresarial, un recull de mesures per promoure la transmissió a un nou propietari. La Guia va ser presentada al seminari europeu de transmissió d’empreses que es va celebrar a Viena el 23 i 24 de setembre de 2002. Al 2006 la Comissió Europea inicia la implementació del programa comunitari de Lisboa per al creixement i ocupació a través de la transmissió d’empreses.

La promoció de la transmissió d’empreses és també una de les recomanacions de la “Small Business Act”4, on es recorda als estats membres la necessitat de donar suport a la transmissió d’empreses i iniciar una campanya per promoure aquestes pràctiques. A més els estats membres són convidats a assegurar que la fiscalitat de cada país no penalitzi la transmissió d’empreses, iniciar i posar en pràctica un sistema de casament entre oferta i demanda i proveir de mentoratge i suport per a la transmissió empresarial.

A més el programa de Competitivitat i Innovació de la Unió Europea (COSME)5, iniciat al 2014 i en marxa fins al 2020 pretén, entre d’altres, donar suport i ajudar en la coordinació d’accions entre els estats de la Unió Europea, en especial reforçar la competitivitat de les empreses, en particular les PIMES, incentivant la cultura emprenedora i promovent la creació i creixement de les mateixes.

Per últim, el 2020 Action Plan6 subratlla que les PIMES són les més exposades al fracàs en transmissions degut a la seva vulnerabilitat en el procés de transmissió, i invita als estats membres a millorar el marc regulatori per a la transmissió d’empreses i a utilitzar es Fons Europeus per al suport de la transmissió d’empreses PIME a emprenedors que volen continuar-les.

El Centre de Reempresa de Catalunya

Recollint les recomanacions realitzades per la Unió Europea i la Comissió, es crea el Centre de Reempresa de Catalunya, el mercat de compravenda de petites i mitjanes empreses del país. La missió del Centre de Reempresa de Catalunya és la consecució d’un entorn favorable per a les cessions d’empreses entre empresaris i reemprenedors, de manera que el teixit empresarial de Catalunya, tant actual com futur, gaudeixi de dinamisme i transparència, amb la finalitat d’evitar el tancament de negocis ja existents. Reempresa promou per tant l’assignació i transferència d’empreses a Catalunya de forma eficient. L’establiment del Centre de Reempresa de Catalunya ha suposat:

 • La creació d’un espai físic i virtual que coordina els serveis efectius de recolzament al reemprenedor i al cedent i possibilita la concentració de dades, informació i coneixement sobre els processos de transmissió d’empreses a Catalunya.
 • La creació d’un espai col·laboratiu a Internet, marketplace per a la Reempresa, que disposa de bases de dades a nivell local i nacional, per casar oferta i demanda en el mercat de la Reempresa.
 • L’establiment d’una col·laboració públic-privada a través de l’adhesió de més d’un centenar d’entitats que, gràcies a la seva col·laboració, serveixen com a punts d’atenció i informació per a cedents i reemprenedors.
 • L’organització de programes de informació i difusió de la Reempresa, per tal de donar presència pública massiva i posar de manifest la importància del fenomen.
 • La modelització del procediment d’atenció a les persones cedents i reemprenedores a través de l’aplicació d’una metodologia expressament ideada per al desplegament de la Reempresa.
 • L’establiment de programes, eines i instruments de formació i gestió a mida per a la Reempresa des dels dos punts de vista: del cedent i del reemprenedor.

Reempresa actua com un únic punt de trobada entre reemprenedors i cedents (one stop shop), un espai de casament entre oferta i demanda i on les parts poden trobar no només un mercat estructurat, sinó també múltiples serveis, informació i assessorament en matèria de compravenda d’empreses. Reempresa integra totes les fases de la transmissió empresarial, iniciant-se en fases de sensibilització als usuaris i finalitzant el procés de transmissió a través de la firma del contracte de compravenda, oferint serveis de consultoria, formació i mediació al llarg de tot el procés de transmissió.

La força de la xarxa

La força i l'èxit de Reempresa està a les mans de les persones que conformen l'equip de tècnics i consultors distribuïts per tot el territori català gràcies a la col·laboració d'una extensa xarxa d'organismes públics, organitzacions empresarials i entitats professionals que fan possible que, cada dia, cedents i reemprenedors es coneguin.

Actualment, Reempresa compta amb una xarxa de més de 80 punts d’atenció arreu del territori català i més de 150 tècnics que hi actuen.

Un dels factors d’èxit de la Reempresa ha estat la incorporació d’aquest servei al catàleg dels principals centres de promoció econòmica del país. Això, ha permès oferir proximitat als usuaris, i donar l’opció als potencials emprenedors disposar d’un nou itinerari que els permeti reemprendre negocis que ja estan en funcionament, evitant-se així el començar des de zero.

Mapa dels punts d’atenció Reempresa arreu del territori Català
Draft Domingo 159548431-image2.png
Font: Elaboració pròpia

Reempresa en xifres

Des de la seva posada en marxa l’any 2011, Reempresa ha intermediat la transmissió de més de 1.600 empreses d’arreu de Catalunya. Això, ha permès el manteniment de més de 4.400 llocs de treball directes d’aquests negocis, i la generació de més de 69 milions d’euros d’inversió induïda, és a dir, de la suma de les quantitats pagades en totes les operacions. A més, el 40% dels reemprenedors que han adquirit una empresa es trobaven en situació d’atur, el que els ha suposat una oportunitat de incorporar-se al mercat laboral.

La majoria d’operacions es concentren en l’àmbit del comerç i els serveis de proximitat, tal i com es pot veure a continuació.

Draft Domingo 159548431-image3.png
Draft Domingo 159548431-image4.png

Pel que fa a la distribució territorial, el 74,15% de les empreses transmeses a través del servei de Reempresa es concentren a la província de Barcelona, seguida de lluny per la província de Tarragona, amb un 10,19% dels casos, Girona, amb un 9,79% dels casos i Lleida, amb un 5,86% dels casos.

Draft Domingo 159548431 3166 graph1.png

El 80,73% de la inversió induïda es concentra a la província de Barcelona, el 8,13% a la de Girona, el 7,65% a la de Tarragona i el 3,49% a la de Lleida. Aquest repartiment de la inversió induïda indica que les empreses transmeses a la província de Barcelona tenen un preu de cessió superior a la resta d’empreses transmeses en altres províncies.

Draft Domingo 159548431 4223 graph2.png

Un dels serveis que ofereix Reempresa és la valoració del negoci, que és de lliure elecció per part dels usuaris en el cas que vulguin rebre recolzament d’un professional. A partir d’aquest valor, les parts inicien un seguit de negociacions on acorden el conjunt de condicions sota les que es realitzarà la transmissió i que queden plasmades en el contracte de cessió definitiu.

Reempresa recull la informació relativa a les valoracions de les empreses, realitzades per part dels cedents, així com el preu de cessió efectivament pagat per a la compravenda de les empreses. Al següent gràfic s’observa la diferència entre el valor i el preu per sectors de les empreses de Reempresa. En tots els casos s’observa un valor superior al preu efectivament pagat. El preu de cessió mig més alt s’observa al sector agropecuari (189.586€), seguit de prop pel sector industrial (161.484€). El preu de cessió més baix és el del sector hostaler (37.332€).

Draft Domingo 159548431 3321 graph3.png

La distribució ens mostra que més del 75% de les operacions s’han realitzat per menys de 50.000€ i, el 89% per menys de 100.000 €, oferint oportunitats a totes les franges de preus.

Draft Domingo 159548431 1838 graph4.png

El cedent

Durant aquests anys, Reempresa ha atès a més de 5.000 empreses en cessió de diversos sectors i activitats. A tancament de 2017, el 37,34% de les empreses en ateses corresponien al sector comerç, un 28,54% al sector serveis, un 22,77% al sector hostaler, i un 8,12% al sector industrial, essent residuals els sectors de la construcció, reformes i immobiliària, l’agropecuari i altres sectors.

Draft Domingo 159548431 5498 graph5.png

El motiu principal per posar a la venda d’una empresa és la jubilació, amb un 30% dels casos, seguit de lluny pel canvi de professió (12,45%) i motius personals (11,86%), entre molts altres motius.

Draft Domingo 159548431 4154 graph6.png

Existeix gairebé paritat de gèneres entre els cedents, essent un 55% dels cedents homes i un 45% dones. La franja d’edat més freqüent entre els cedents és la d’entre 60 i 70 anys, que sumada a la franja d’entre 50 i 60 anys, fa un total de 54,57% sobre el total de cedents, fet que reafirma que el motiu principal per a la venda d’una empresa sigui el de la jubilació.

Draft Domingo 159548431 2334 graph7.png

El reemprenedor

A tancament de l’exercici de 2017 Reempresa havia atès a més de 8.800 potencials reemprenedors que cercaven oportunitats. Existeix menys paritat de gènere entre els potencials compradors, essent un 63% homes i un 37% dones. El 35,17% dels reemprenedors té entre 40 i 50 anys, un 28,68% entre 50 i 60 i un 25,34% entre 30 i 40. La Reempresa és, per tant, una alternativa a l’emprenedoria per a perfils de persones de més edat, en comparació a l’edat habitual de l’emprenedor, que se situa entre els 25 i els 35 anys7. La reemprenedoria es presenta als ulls dels reemprenedors en molts casos, com una opció menys arriscada per accedir a la propietat d’una empresa, en comptes de crear-la des de zero, que contempla més riscos.

Draft Domingo 159548431 2520 graph8.png

El 49,91% dels reemprenedors que s’han donat d’alta al servei estaven en situació d’atur, fet que consolida la Reempresa com una opció vàlida per sortir de la situació de desocupació i tornar al mercat laboral. El perfil del reemprenedor és però més divers, comptant-se entre els reemprenedors persones en actiu treballant per compte aliè, que veuen la compra d’una empresa com l’opció de treballar per un mateix, i també reemprenedors empresa, és a dir, empreses que en volen comprar d’altres com a mecanisme de creixement extern.

Draft Domingo 159548431 8039 graph9.png

El sector de preferència principal dels reemprenedors és el sector serveis, amb un 31,71% dels casos, seguit pel comerç, amb un 28,12% i el sector hostaler, amb un 22,11% dels casos. Val la pena també destacar que el sector industrial acumula un 12,43% de les preferències principals dels reemprenedors, un interès molt superior que en el cas de l’emprenedoria on aquest no acostuma a ser un dels sectors de preferència per emprendre una empresa.

Draft Domingo 159548431 5962 graph10.png

En comparativa percentual, s’observa que els sectors serveis i industrial acumulen més demanda que no pas oferta d’empreses en cessió, mentre que el sector comerç acumula més empreses en cessió, en termes percentuals, que no pas demanda. El sector hostaler nostra un equilibri entre oferta i demanda percentual, similar al sector de la construcció, reformes i immobiliari, així com l’agropecuari.

Draft Domingo 159548431 6083 graph11.png

A fi d’oferir un tractament específic i diferencial a cadascun dels sectors d’interès, Reempresa va posar en marxa l’any 2017 el Mercat Sectorial del Comerç (http://comerc.reempresa.org) per tal de facilitar la transmissibilitat de les empreses de l’àmbit del comerç i els serveis de proximitat.

Reconeixement internacional

Aquests últims anys, Reempresa s’ha reconegut com una política innovadora en favor de la petita i mitjana empresa i per haver contribuït a la salvaguarda del teixit empresarial català i a la lluita contra l’atur. Reempresa és el fruit d’una tasca coordinada entre les institucions i les persones per donar una resposta activa al problema del relleu generacional de Catalunya.

En aquest sentit, Reempresa ha estat aquest 2017 la guanyadora europea dels Premis Europeus de Promoció Econòmica (EEPA), atorgats per la Comissió Europea.

A més, enguany, Reempresa també ha estat seleccionada pel projecte Accelerating Change Through Social Innovation, d’entre més de 200 iniciatives com un programa útil i innovador en el camp del manteniment i foment de l’ocupació entre el col·lectiu de persones en situació d’atur. Aquest reconeixement es va lliurar el passat mes de setembre a Lisboa, Portugal, davant les autoritats del Instituto do Emprego e Formaçao Professional (IEFP).

Ja a finals de l’any 2016, Reempresa va ser seleccionada entre les 15 millores polítiques de desenvolupament municipal per combatre problemes socials d’alta complexitat, com és la lluita contra l’atur i el suport a la pime enfront el repte del relleu generacional. En aquesta ocasió, va ser la New York University Wagner la que va concedir aquest reconeixement.


Sota aquest context, la voluntat de Reempresa és la de consolidar el mercat de compravenda d’empreses i seguir oferint l’oportunitat de la Reempresa entre els empresaris i empresàries que vulguin donar continuïtat a les seves empreses i a aquells potencials reemprenedors i reemprenedores que estiguin valorant la reempresa com una alternativa a la creació d’un negoci des de zero.

Conclusions i recomanacions de futur

Essent conscients del pes que representa la micro i petita empresa en el parc empresarial català i l’impacte que la profunda crisi econòmica ha tingut en aquestes empreses, minvant-les significativament de nombre i destruint llocs de treball directes i indirectes, el Centre de Reempresa de Catalunya ha creat un instrument per ajudar a pal·liar el tancament de les mateixes a través de la transmissió de la propietat a un nou empresari. Addicionalment la reemprenedoria dóna cobertura a aquells emprenedors que volen accedir a la propietat d’una empresa sense assumir els riscos que comporta crear-la, i promou el creixement de les empreses constituïdes que, amb una altra gestió o integració en altres empreses, poden créixer significativament. El Centre de Reempresa pretén aconseguir l’equiparació de l’atenció pública que actualment s’ofereix a l’emprenedoria, amb la de la reemprenedoria, posant al mateix nivell les dues opcions per a que un emprenedor triï quina és la que més li convé i interessa segons la tipologia del seu projecte professional.

La col·laboració publico-privada ha estat clau per a la creació d’una xarxa d’atenció professional i de proximitat que permeti posar en contacte ambdues parts i oferir serveis d’intermediació en tot el procés de transmissió. El canvi de mans d’una empresa és un moment cabdal per a la seva viabilitat futura; sense l’estructuració correcta del procés i la transmissió del know-how del cedent al reemprenedor la viabilitat de l’activitat no està garantida. La creació del servei de Reempresa recull les recomanacions realitzades per la Unió Europea sobre la necessitat de facilitar l’entorn per a la transmissió d’empreses i ha creat un entorn col·laboració entre entitats ben diferents per oferir a les empreses del nostre país una opció de continuïtat.

L’activitat observada al llarg dels set anys de vida del servei, amb 1.600 transmissions registrades, 5.000 projectes de cessió i 8.800 projectes de reemprenedoria, encoratja a seguir treballant en la mateixa línia, amb l’ànim d’arribar cada dia a més usuaris potencials, sensibilitzant sobre les bondats de la preparació de la transmissió d’empreses amb la suficient antelació per evitar tancaments d’empreses per manca de relleu i fomentar l’emprenedoria a través de la compra d’empreses, així com el creixement empresarial.

En un futur esperem poder sumar a l’ecosistema de la reemprenedoria més entitats, tant públiques com privades. També volem continuar realitzant activitats i esdeveniments de sensibilització i difusió que pretenen apropar la reemprenedoria a la societat, així com crear eines específiques per a les diferents tipologies d’empreses segons els seus sectors. Addicionalment es posarà el focus en el creixement empresarial, oferint a les empreses transferides la possibilitat d’evolucionar els seus negocis, renovant el seu enfocament cap al mercat, i incorporant eines per millorar la seva gestió, de manera que puguin afrontar un creixement sostenible.

En concret i com a conclusió, el Centre de Reempresa de Catalunya exposa les següents recomanacions de futur:

 • Oferir atenció política al fenomen de la Reempresa a la par de l’emprenedoria exnovo, donant als potencials usuaris l’oportunitat de valorar si és millor l’opció de reemprendre un negoci ja existent o iniciar-ne un des de zero.
 • Mantenir la col·laboració amb les entitats col·laboradores per tal de consolidar i continuar estenent la Reempresa durant els propers anys.
 • Augmentar la prospecció d’empreses del territori subjectes d’afrontar un procés de Reempresa en els propers anys.
 • Realitzar actes de difusió a col·lectius susceptibles de participar o prescriure el servei de Reempresa tals com associacions i gremis empresarials i col·lectius d’assessories i gestories dels territoris.
 • Ampliar l’oferta formativa per a potencials empresaris cedents i reemprenedors per tal de millorar la preparació de les transmissions i la seva presa de decisions en vers al procés de compravenda a fi de reduir els riscos associats a les transmissions.
 • Millorar la capacitació del personal tècnic implicat mitjançant formació continuada en aspectes rellevants de la transmissió d’empreses.
 • Realitzar actes de sensibilització i conscienciació amb l’objectiu d’acostar a potencials usuaris cedents i reemprenedor el servei i la metodologia de Reempresa.
 • Facilitar els mecanismes jurídics, legals i burocràtics afectes a la transmissió d’empreses. En aquest sentit, impulsar bonificacions en els canvis de titularitat de llicències d’activitats quan aquests processos hagin estat assessorats per un punt d’atenció de Reempresa.
 • Millorar els instruments de finançament de les transmissions d’empreses. En aquest sentit, fomentar subvencions i ajudes que facilitin la transmissió d’empreses.
 • Fomentar els incentius fiscals per a les transmissions d’empreses.
 • Subscriure les recomanacions emeses per la Comissió Europea per al període 2014-2020.

(1) Institut d’Estadística de Catalunya - www.idescat.cat

(2) What is an SME? - http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-definition/index_en.htm

(3) Butlletí de demografia empresarial 4t trimestre 2017 - Observatori del Treball i Model Productiu http://observatoritreball.gencat.cat/web/.content/generic/documents/treball/estudis/demografia_empresarial/2017/arxius/butlleti_demografia_empresarial_4t17.pdf

(4) Small Business Act (SBA), 2008 & 2011 http://ec.europa.eu/news/business/110223_1_en.htm

(5) COSME Programme. http://ec.europa.eu/enterprise/initiatives/cosme/index_en.htm

(6) Entrepreneurship 2020 Action Plan, 2013. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0795:FIN:en:PDF

(7) Informe GEM Catalunya, 2016. https://www.diba.cat/documents/36150622/120137234/INFORME+GEM16+web.pdf/db426245-986f-4f83-98e6-3caddb3122d3

Back to Top

Document information

Published on 10/05/18
Accepted on 16/04/18
Submitted on 20/03/18

Licence: Other

Document Score

0

Views 27
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?