Abstract

Un dels objectius de la UE és la millora de l’eficiència energètica i, com a conseqüència l’estalvi d’energia i la disminució de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle. Els objectius són un 20% d’estalvi en el consum d’energia primària el 2020 i un 30% el 2030, valor a revisar el 2020.

Per assolir aquests objectius la UE ha emès directives, que han de ser transposades pels estats membres, reglaments, que són d’aplicació a tots ells i recomanacions. Els documents més específics fan referència a l’etiquetatge energètic de productes, a l’eficiència energètica a la edificació i a les auditories energètiques. A més, l’eficiència energètica es pot certificar segons la norma ISO 5001.

El document analitzarà breument les directives europees, la seva transposició a l’estat espanyol i l’aplicació que s’ha fet a Catalunya a la vegada que es faran propostes per millorar aquesta aplicació

Back to Top

Document information

Published on 21/12/17
Submitted on 06/11/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 29
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?