Abstract

L`importància de la legislació sobre insolvències a Europa és creixent.
La creació del mercat de capitals únic obliga a procurar una homogenització de les legislacions locals en aquest àmbit, per a que les economies europees guanyin en seguretat jurídica i tinguin capacitat de competir a nivell mundial. La pressió dels operadors financers exigirà una major capacitat i professionalitat dels intervinents en la resolució eficient de les situacions d`insolvència. Als economistes s`ens obre de manera clara un camp d`expansió d`activitat, consolidant-nos com a peça clau en aquests conflictes

Back to Top

Document information

Published on 17/11/17
Submitted on 23/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 46
Recommendations 0

Share this document

Keywords