Abstract

Objectiu

 

L’objecte del treball és avaluar el sistema empresarial català a partir de l’evolució economicofinancera al llarg dels darrers 30 anys i la situació actual. D’aquesta manera es podran identificar les seves fortaleses i febleses en els aspectes economicofinancers. També es faran recomanacions a la vista del diagnòstic efectuat.

 

Mètode

Per a poder fer l’anàlisi s’utilitzarà tota la sèrie de l’ “Informe anual de l’empresa catalana” que es publica des de fa tres dècades per part del Consell Superior de Cambres de Catalunya i del Departament d’Economia i Hisenda de la Generalitat.

S’analitzaran els ratis patrimonials i financers (liquiditat, endeutament, rotació i terminis) i econòmics (activitat, ingressos, marges, productivitat, rendiment, rendibilitat).

Per tal de poder completar el diagnòstic es compararan les dades obtingudes amb les d’altres països del nostre entorn de la Unió Europea.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 18/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

3

Views 33
Recommendations 1

Share this document