Abstract

Aquest treball exposa els aspectes més rellevants del marc normatiu comptable de la Generalitat de Catalunya, les competències de la Generalitat de Catalunya en relació a la comptabilitat, amb referència succinta al compliment d’informació que cal efectuar en termes de comptabilitat nacional,  i exposa les novetats que se’n deriven de l’aprovació del nou Pla General de Comptabilitat Pública de la Generalitat de Catalunya. El treball es centra en les novetats que presenta aquest Pla, les competències de la Generalitat de Catalunya, i es posa especial èmfasi  en els plans de comptabilitat aplicables al sector públic de la Generalitat de Catalunya, exposició que s’acompanya d’algunes consideracions en raó de la tipologia dels ens del sector públic de la Generalitat de Catalunya.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 31/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 27
Recommendations 0

Share this document