Abstract

En un Estat compost, on no tot allò que té encomanat el sector públic ho fa un únic govern, cal que el repartiment de les competències entre els diferents nivells de govern, no es faci de qualsevol manera. La literatura econòmica ens ofereix una sèrie de principis que cal tenir en compte a l’hora de fer aquest repartiment. Essencialment, es tracta de garantir que els governs puguin prestar els serveis de manera eficient i equitativa. I aquesta qüestió està molt relacionada amb la seva  mida.

L’objectiu de la ponència serà precisament analitzar què és el que realment fan els governs locals de Catalunya, fonamentalment els ajuntaments, dins del marc competencial que tenen assignat, i quin és el volum i la procedència dels seus ingressos. Aquesta anàlisi ha de permetre, tenint en compte postulats que ens ofereix la teoria econòmica, fer una reflexió sobre si els nostres municipis tenen la mida òptima per fer el què fan i si tenen el finançament adequat per fer-ho. Aquesta anàlisi es realitza a partir de les liquidacions dels pressupostos de despesa i d’ingressos municipals.

A partir de la descripció i anàlisi de la situació actual dels municipis, s’exploren diferents escenaris de futur: a) Una possible assumpció de més competències procedents de la Generalitat de Catalunya; b) El paper de la supramunicipalitat; c) Un enfortiment de la relació entre la hisenda de la Generalitat de Catalunya i la dels municipis.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 31/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 27
Recommendations 0

Share this document