Abstract

L’abril del 2016 vam presentar l’informe sobre equitat en l’accés a la universitat i en la inserció al mercat laboral dels universitaris a Catalunya. Per a aquest estudi vam analitzar l’evolució de l’accés a la universitat des del 2002 fins el 2014 amb dades de l’Oficina de Pre-inscripció Universitària i de l’Enquesta de Joventut de Catalunya; mentre que l’anàlisi de la inserció professional dels graduats la vam basar en les dades de l’Enquesta d’Inserció  Laboral de la Població Titulada de les Universitats Catalanes de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Català (AQU) del 2014.

Les conclusions en termes d’equitat del conjunt de les anàlisis van ser que les desigualtats per origen social (mesurat en termes de nivell formatiu familiar) persistien en l’accés a la universitat, tot i que no havien empitjorat al llarg del període. També es mantenien, i de fet s’intensificaven, les desigualtats per origen social a l’hora de triar estudis universitaris (estratificació horitzontal). Per últim, vam constatar que l’efecte de l’origen social sobre la inserció professional en termes d’ingressos obtinguts era petit o inexistent sempre i quan es controlés per l’àrea d’estudi de la titulació cursada.

El juny del 2017 l’AQU ha presentat la seva nova enquesta d’inserció de graduats i graduades a les universitats catalanes i l’ha posat a disposició de la investigació. En aquesta nova versió s’han recodificat les titulacions a un nivell molt més desagregat que el que representen les cinc grans branques d’estudis.<a name="_GoBack"></a> Pretenem replicar part d’aquell informe tenint en compte la subàrea d’estudi. A més de donar una idea clara sobre l’evolució de la inserció dels universitaris des de l’enquesta del 2008 fins l’actual, es tracta d’analitzar la influència de l’origen social i del sexe sobre diversos indicadors de la qualitat de la inserció.

 

 

 

 

Back to Top

Document information

Published on 17/11/17
Submitted on 27/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 18
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?