Abstract

Les construccions encapsuladores en anglès i la doble funció en l'emmagatzematge de la informació Aquest treball se centra en les propietats funcionals i estructurals d’un tipus de fórmules focals en anglès: les construccions del tipus N-be-that (Schmid 2001), com en The problem is that he is jealous, a les quals denominem fórmules amb encapsuladors (FFSNs, segons la denominació en anglès). La funció dels noms en aquest patró consisteix a crear closques conceptuals (Schmid 1997) dins de les quals s’encapsula el contingut proposicional, una operació afavorida pel vincle coreferencial que hi ha entre les dues parts del patró. Les dades proporcionades pel BNC mostren dues manifestacions discursives de les FFSNs: ara apareixen com a patrons fixats d’inici de seqüència (The thing is that killing got to be a habit), ara com a configuracions més laxes que concorren amb diverses fites textuals («discourse signposts», DSs), com en Mm. well I mean there’s the the other thing is you see… La nostra perspectiva, inspirada en Schmid (2001) i esbossada en una recerca pilot (Válková & Tárnyiková 2015), és que les FFSNs poden tenir una funció discursiva dual, com a focalitzadors o com a atenuadors discursius que participen en una sèrie d’estratègies pragmàtiques associades amb la interacció cara a cara cordial i directa. L’objectiu d’aquest treball consisteix a comprovar empíricament aquesta dualitat.

Full document

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 21/03/18
Accepted on 21/03/18
Submitted on 21/03/18

Volume 33, Issue 1, 2018
DOI: 10.7203/caplletra.64.11381
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?