Abstract

Quantificació de l’impacte econòmic que el conjunt del Sistema Català d’Universitats Públiques a Catalunya (d’ara en endavant SiCUP) i la resta del sistema públic d’R+D+i català generen sobre l’economia catalana, sent l’any objecte d’anàlisi el 2015.

S’ha estimat l’efecte que l’activitat del conjunt d’Universitats públiques catalanes i, també, d’altres entitats associades al sistema públic d’R+D+i, té sobre variables clau de l’economia catalana com són el nivell de facturació/producció, el seu Producte Interior Brut (PIB), les rendes salarials i fiscals associades, així com els llocs de treball a temps complert que existeixen degut a aquesta activitat.

S’ha de fer esment que la quantificació monetària estimada en aquest informe no engloba tots els efectes generats. És obvi que els impactes generats van més enllà d’una dimensió estrictament econòmica, i caldria recollir altres dimensions com, per exemple, la social i cultural. Tanmateix, és un fet que hi ha un ventall d’impactes de naturalesa intangible, és a dir, no quantificables monetàriament, que tampoc es consideren en aquest estudi. Així mateix, els estudis d’impacte cal analitzar-los tant des del punt de vista d’oferta com de demanda, i en aquest estudi ens centrem solament en l’enfocament de demanda. Per tant, com es veurà, hi ha una altra font de subestimació.

Tot assumint que aquest informe presenta una estimació centrada en els efectes tangibles, analitzats amb un enfocament de demanda, val a dir que aporta una primera estimació d’interès que permet comprovar la rellevància i importància econòmica del sistema d’Universitats i R+D+i públic català sobre l’economia catalana

Back to Top

Document information

Published on 08/11/17
Submitted on 29/09/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 35
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?