Abstract

La recent modificació del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya, en relació amb l’exercici de la funció interventora, s’adreça a desenvolupar un model de control a tot el sector públic de la Generalitat de Catalunya, on l’abast i la profunditat es puguin modular en funció dels riscos detectats en les anàlisis i les proves d’auditoria que es practiquin sobre una mostra de les actuacions econòmico financeres.

En l’àmbit del sector públic no administratiu és convenient evolucionar cap a un control de resultats a través del retiment de comptes, amb l’objectiu de millorar l’eficiència verificant que s’obtenen els resultats previstos en qualitat i en quantitat. Amb aquesta finalitat els procediments de control han d’anar acompanyats de l’assessorament d'òrgans de control intern o unitats d’auditoria interna de les entitats, i de la pròpia Intervenció General com a òrgan transversal de la Generalitat de Catalunya.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 30/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 31
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?