Abstract

La viabilitat econòmica de les explotacions agrícoles de petites dimensions passa sovint per una especialització de la producció. Aquesta especialització suposa fer un ús molt intensiu del sòl i de la tecnologia. Com a exemples de conreus intensius, amb més d’una collita/ any o amb una producció continuada, tenim l’horticultura i la floricultura. 
La producció de flors i plantes ornamentals va destinada a satisfer necessitats emocionals i culturals. El sector de la flor i planta ornamental és un sector molt competiu, on les explotacions competeixen en un mercat global. Per això és crucial l’ús de tecnologia, ja sigui utilitzant material vegetal seleccionat i controlant els condicionants de la producció: reg, fertilització i clima. 
Les explotacions agrícoles en els espais periurbans es veuen sovint afectades per la proximitat amb les ciutats però també pot ésser una oportunitat.
Els principals objectius d’aquest treball són: conèixer el grau de tecnificació del sector de la floricultura del Maresme i veure quin és el profit d’aquestes explotacions per situar-se dins un espai periurbà.
A Catalunya la comarca del Maresme és la que té una tradició quasi centenària en la producció de flors i plantes ornamentals. El Maresme és la setena comarca de Catalunya amb el valor afegit brut del sector agrícola més elevat, amb 84 milions d’€ (Idescat, 2015), però per contra és la trenta-cinquena comarca en superfície agrícola i la trenta-sisena comarca en nombre d’unitats ramaderes. El cultiu de productes amb un valor elevat i la tecnificació són determinants per trobar-se entre les primeres comarques agrícoles.
S’ha dut a terme entrevistes semiestructurades a empreses del sector, seguint el model del Projecte Europeu COST ACTION Urban Agriculture.

 

Back to Top

Document information

Published on 17/11/17
Submitted on 30/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

4

Views 60
Recommendations 1

Share this document