Resum

Aquest article estudia les oracions de relatiu que duen una represa pronominal amb el pronom "en". Concretament, s’ocupa de les oracions de relatiu amb antecedent implícit de caràcter partitiu; és a dir, d’aquell tipus de construccions en què l’antecedent apareix sense nucli nominal i va encapçalat per un quantificador. Aquest tipus de construccions no ha rebut l’atenció dels estudiosos i, quan s’hi ha fet referència, ha estat de manera molt parcial i amb divergència d’opinions des del punt de vista de la normativa gramatical. En aquest treball, s’aprofundeix en el tema analitzant les vacil·lacions dels usuaris i les tendències segons les característiques sintàctiques de la construcció. La investigació es duu a terme tenint en compte una enquesta als usuaris, l’anàlisi d’un corpus de textos escrits de la llengua contemporània i l’estudi d’un corpus de textos de la llengua antiga.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/14
Accepted on 31/03/14
Submitted on 31/03/14

Volume 29, Issue 1, 2014
DOI: 10.7203/caplletra.56.6782
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?