Abstract

  III  Congrés d’Economia i Empresa

3er eix temàtic: La musculatura del sistema empresarial català • Pimes i autònoms davant del futur
 
Abstract  previ
 
Les cooperatives I el futur
Parlar de cooperatives és parlar d’un model especial d’empresa. Són empreses que en principi tenen per objectiu la satisfacció de les necessitats i aspiracions econòmiques, socials i culturals comunes a tots els seus socis. Hi ha una gran diversitat de necessitats, com hi ha una gran diversitat de models de empreses cooperatives. Ens interesarem especialment per les de producció o de treball.
 L’any 1995 tingué lloc a Manchester, un congrés mundial de l’ACI, organisme de  comunicación i de col.laboració entre les cooperatives de tot el món i en aquest congrés es va fer una revisió dels principis bàsics de les cooperatives. Aquests principis són una guía per la creació de cooperatives, però també és una norma per que les cooperatives siguin viables. Els enumerarem, perquè com ja veurem són una part important d’aquest treball.
Principis cooperatius: 1) Adhessió voluntària I oberta. 2) Gestió democràtica per part dels socis. 3) Participació econòmica dels socis. 4) Autonomia I independència. 5) Educació, formació I informació. 6) Cooperació entre cooperatives. 7) Preocupació per la comunitat.
 
Tanmateix es van recollir I sintetitzar els anomenats valors cooperatius, que per nosaltres impliquen un conjunt de  valors que composen el que podriem anomenar la “ética de la cooperació”  i que poden ser considerats els principis ètics de l’acció cooperativa. Entre d’altres esmentarem:
 
Ajuda mùtua, resposabilitat, democràcia, igualdat, equitat,solidaritat,  honestedat, transparència, confiança,responsabilitat social i preocupació pels altres i d’altres.
 
Els principis cooperatius abans esmentats, esdevenen el nostre instrument de fonamentació i una part básica dels arguments què utilitzarem.
 

Parlarem de com la cooperació entre empreses les permet crèixer, cooperació que sovint s’implementa amb l’adhessió a una xarxa empresarial. Aquestes xarxes empresarials poden permetre servir a qualsevol client-sigui on sigui el lloc en que viu-perquè les empreses de la competencia també intenten satisfer aquestes mateixes
 

 
necessitats. (universalització). Alhora i pels mateixos motius caldrà satisfer les necessitats concretes de qualsevol client. (flexibilitat).
 
Aquesta combinació de l’universalització i la flexibilitat ve imposada per la globalització.   
 
Quan les empreses són cooperatives, es generen entre les empreses de la xarxa una sèrie d’actituds o factors com són la confiança, el compromís, la comunicació, la coordinació, el grau de participació i el grau de satisfacció de les necessitats dels integrants de la xarxa.
 
 Aquests factors están vinculats  per si mateixos a diferents valors i/o principis cooperatius, però alhora són una font de generació de Capital social, que  esdevé generador entre d’altres, de capacitat d’absorció i per tant d’innovació, convertint les empreses cooperatives en empreses innovadores i per tant en empreses amb avantatge competitiu en el mercat.
 
Sovint, aquesta capacitat d’evolucionar de les empreses cooperatives que treballen en xarxa, ve possibilitada  per l’existència d’una empresa nucli que coordina les activitats de totes les empreses de la xarxa, com és el cas de la Corporación Mondragón i/o el de un potent grupd’empreses cooperatives sorgides a Cleveland. Encara és fa més important aquest efecte expansiu si  està vinculat  a les TIC  (digitalització).
 
En aquestes condicions les empreses cooperatives podrien convertir-se en empreses capdavanteres del mercat sense perdre en cap moment el carácter d’empreses vinculades al territori i a les seves comunitats perquè això vindria assegurat pel compliment dels principis i valors cooperatius, convertint la gestió del coneixement en una potent eina de la seva activitat.  La digitalització i el carácter d’empreses cooperatives i per tant  d’empreses que apliquen els principis cooperatius en la seva acció permet un tractament de la realitat que, a mès d’equitatiu també esdevé eficient. Però no hem parlat encara del futur. El futur és el canvi climàtic i la millor forma d’enfrontar les   seves conseqüències negatives des del àmbit productiu, es fer-ho des d’una empresa cooperativa, perquè l’aplicació dels principis i valors cooperatius es un instrument molt potent, per tal d’aconseguir  en la petita part que els correspón, la paliació dels efectes que aquest canvi climàtic pot comportar per la supervivència humana.
 
Una part important d’aquest treball és establir les vinculacions molt precises entre principis i/o valors cooperatius i les diferents realitats (creixement empresarial, empresa innovadora, empresa de coneixement i empresa fortament vinculada al territori) als què abans ens hem referit. Una altra qüestió important és la potent influència de la cultura empresarial democrática, en un marc general d’activitat empresarial, més encara si està vinculada a  un context de crisi existencial, com la que el canvi climàtic pot generar.

 
 

 
 
Declaració.  
 

Aquest treball tot i que no està acabat encara, es basarà en les idees aquí exposades i no té cap compromís de publicació ni ho será abans d’aquest congrés.
Back to Top

Document information

Published on 05/12/17
Submitted on 01/12/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

4

Views 23
Recommendations 1

Share this document