Abstract

El CIMNE, un centre de recerca consorci entre la Universitat Politècnica de Catalunya i la Generalitat de Catalunya, fa vint anys. El CIMNE està especialitzat en el desenvolupament i l’aplicació de mètodes numèrics avançats per a la solució d’un ampli ventall de problemes en enginyeria, que van des de la mecánica de sòlids i estructures, fins als processos de fabricació, passant per les TIC i els sistemes de suport a la decisió per a la prevenció i el tractament de catàstrofes naturals, com poden ser les inundacions o els vessaments de productes tòxics. El CIMNE es posiciona com un centre clau en el paper del desenvolupament d’idees originades en entorns de recerca bàsica i la seva transferència al sector industrial, per a la seva posterior industrialització i comercialització.

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2007

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document