Abstract

I denne studien er hydrogen foreslått som et alternativt drivstoff for maritim transport. Miljøpåvirkninger fra å erstatte konvensjonelle fossile brensler i sjøtransport med hydrogen vurderes ved å utføre en livssyklusvurdering av hele transportlivssyklusen. Systemet dekker påvirkninger knyttet til både infrastruktur, fartøy og drivstoff. Bare fullstendige referanser av fyringsoljer, flytende naturgass og hydrogen har vært mulig å oppdrive og begrenser derfor studiet. Batterier blir også vurdert, men bare som en ekstra kraftgenererende enhet i hybridsystemer, da de har en mangel på energi per vektenhet sammenlignet med andre drivstoff. LCAen som er gjennomført i denne studien involverer flere påvirkningskategorier inkludert: forsuring, abiotisk uttømming (av fossilt brensel), overgjødsling, økotoksisitet (gjelder både ferskvann, sjø og land), globalt oppvarmingspotensial, menneskelig toksisitet, nedbryting av ozonlag og fotokjemisk oksidasjon. Energibruk for de forskjellige drivstoffene blir undersøkt ved beregning av kumulativt energibehov. Som resultatene antyder, kan erstatning av deler av den nåværende drivstoffblandingen i sjøtransport med hydrogen føre til en betydelig mindre innvirkning på miljøet. Nytten av å bruke hydrogen i sjøtransport er imidlertid sterkt avhengig av tilgangen til et rent drivstoff. Siden produksjonsnivåene er lave i tillegg til sikkerhetsrisikoer for bruk av hydrogen ombord på skip, er det nødvendig å fortsette å utvikle hydrogenteknologien på både en kostnadseffektiv og energieffektiv måte for å konkurrere med velutviklede teknologier. Masteroppgave i energi ENERGI399 MAMN-ENERG


Original document

The different versions of the original document can be found in:

Back to Top

Document information

Published on 01/01/2020

Volume 2020, 2020
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?