Abstract

I kölvattnet av klimatkrisen har det blivit allt tydligare att det fossilbaserade transportsystemet måste genomgå en global omvandling. Många alternativ för förnyelsebara drivmedel har föreslagits, alla omgivna av föreställningar om hur dessa tekniker kommer att bidra till en bättre framtid. Dessa föreställningar påverkar utvecklingen eftersom implementeringen av varje alternativ teknik kräver uppbyggnad av mångfaldiga socio-tekniska ensembler som stöder dess användning. Som ett resultat av detta är det troligt att processen för att ersätta fossila bränslen med dessa förnybara alternativ kommer bli komplex. Avhandlingen betraktar uppkomsten av två av dessa föreställningar om förnybara bränslen och studerar visioner om biogas och el i ett svenskt sammanhang. Biogas har en lång historia som transportbränsle i Sverige där, även om den utgör en liten andel av den totala bränsleanvändningen, utgör den ändå grunden för många kommunala kollektivtrafiksystem. Elektriska fordon har blivit alltmer attraktiva när fler aktörer anammar en föreställning som ser en framtid där fordon är delade, autonoma och elektriska. Denna interaktion exemplifieras i kollektivtrafik i städer eftersom många kommuner börjar implementera elbussar i ett försök att öka energieffektiviteten och minska föroreningarna. Denna avhandling följer tre fallstudier där föreställningarna om biogas och elfordon samverkar: kollektivtrafik i städerna Linköping respektive Malmö samt en analys av det omfattande nationella policydokumentet Fossilfrihet på väg. Avhandlingen bidrar till en bredare förståelse för hur visioner kan påverka tröghet och förändring av transportalternativ inom den bredare omställningen till en fossilfri framtid.    In the wake of the climate crisis, it has become increasingly evident that the fossil fuel-based transport system must undergo a global transformation. Numerous renewable fuel alternatives have been suggested, accompanied by imaginaries of how these technologies will contribute to a better future. These imaginaries have a wide-ranging impact because the implementation of each alternative technology will require the build-up of multifarious socio-technical ensembles that support their use. As a result, replacing fossil fuels with these renewable alternatives is likely to be a complex process. This dissertation considers the emergence of two such visions of renewable fuels studying imaginaries of biogas and electricity in the Swedish context. Biogas has a long history of use as a transport fuel in Sweden, where although it makes up a small percentage of total fuel use it also forms the basis of numerous municipal public transport systems. Meanwhile, electric vehicles have become increasingly attractive as more actors subscribe to an imaginary that sees the future of vehicles as shared, autonomous, and electric. This interaction is exemplified in urban public transportation as many municipalities begin to implement electric buses in an attempt to increase energy efficiency and reduce pollution. This thesis follows three case studies where the imaginaries of biogas and electric vehicles interact: urban public transport in the municipalities of Linköping and Malmö, and analysis of a comprehensive national policy document Fossil fuel freedom on the road. It contributes to a wider understanding of how visions can influence obduracy and change of transport alternatives within the wider transformation to a fossil fuel free future.  


Original document

The different versions of the original document can be found in:

http://dx.doi.org/10.3384/diss.diva-163349 under the license https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1390870,
http://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:1390870,
https://academic.microsoft.com/#/detail/3011098946
Back to Top

Document information

Published on 26/03/20
Accepted on 26/03/20
Submitted on 26/03/20

Volume 2020, 2020
DOI: 10.3384/diss.diva-163349
Licence: Other

Document Score

0

Views 5
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?