Abstract

La Comissió Europea, en el Llibre Blanc sobre l’Esport, centra la seva atenció en quatre
aspectes: el paper de l’esport a la societat, la dimensió econòmica de l’esport, l’organització de
l’esport i la cooperació amb tercers països i altres institucions internacionals. Pel que fa a la
dimensió econòmica, es destaca que l’esport és un sector dinàmic amb un impacte
macroeconòmic no conegut amb el suficient detall, amb gran capacitat per contribuir al
creixement econòmic i a la creació d’ocupació, a la vegada que esdevé un instrument clau per
al desenvolupament regional, interaccionant de manera clara amb d’altres sectors de
l’economia com podrien ser el turístic o el de la salut. Al mateix temps, entre els aspectes
relacionats amb el paper que l’esport té a la societat alguns d’ells tenen una clara implicació
econòmica addicional, com poden ser: la millora de la salut a través de l’activitat física o el
paper que pot jugar en l’educació o en l’ocupabilitat dels ciutadans.
En aquest estudi s’aborden aspectes relacionats amb la mesura del pes econòmic de l’esport a
Catalunya, destacant la importància de la definició, què s’entén per sector de l’esport, la
necessitat d’una metodologia estandarditzada (estadística oficial) i la comparativa de
l’evidència disponible per a Catalunya amb la d’altres països i regions. S’estima que el pes del
VAB de l’esport sobre el total català és d’un 1,2%, i el de l’ocupació esportiva d’un 3,2%. Al
mateix temps, i emfatitzant la seva relació amb d’altres sectors de l’economia que apunten les
comunicacions de la Comissió Europea, s’aporten estimacions de l’efecte d’arrossegament i de
suport que aquest sector té envers d’altres sectors de l’economia catalana, a través
d’indicadors tradicionals en aquesta literatura i estimant els efectes directes, indirectes i
induïts que els consums intermedis d’aquest sector té sobre la resta, fent ús del Marc Input-
Output de Catalunya 2011.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 27/11/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

3

Views 38
Recommendations 1

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?