Resum

Resum: El gènere polític del debat parlamentari és eminentment argumentatiu perquè els parlamentaris defensen una postura respecte a un tema de discussió. Aquesta postura es materialitza en unes estructures argumentatives, les parts de les quals sovint són delimitades pels connectors binaris (principalment causals i consecutius, però també condicionals, finals, adversatius i concessius). L’objectiu d’aquest treball és fer una anàlisi lingu?ística i argumentativa d’aquest tipus de construccions des d’una perspectiva local, cas per cas, i global, integrades en l’encadenament discursiu, en un corpus format per tres debats en català del Parlament de Catalunya. D’una banda, a partir dels resultats obtinguts, s’hi fa una comparació amb els resultats de treballs anteriors que tracten de la relació entre connexió i gènere discursiu (Castellà 2001; Cuenca 2013a) i es relaciona l’ús de connectors amb el grau de formalitat i preparació del debat parlamentari. D’una altra banda, s’hi analitza la construcció del discurs i l’estil individual de cada parlamentari d’acord amb l’encadenament i la coherència de les idees, i al tipus d’ordre i moviment argumentatius.Paraules clau: relacions binàries, construccions connectives binàries, argumentació, debat parlamentari, gènere discursiu.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/01/16
Accepted on 31/01/16
Submitted on 31/01/16

Volume 31, Issue 1, 2016
DOI: 10.7203/caplletra.60.7926
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?