Abstract

Anàlisi del frau fiscal des de la òptica del nou paradigma de la fiscalitat internacional atenent als tres principal pols normatius (soft law i hard law) com son i) la OCDE, mitjançant, primer, amb l’anàlisi de les 15 accions del Pla Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), en especial èmfasi en aquelles que responen a la categoria d’estàndard mínim que s’han d’implantar a les legislacions nacionals i a les de millors pràctiques fonamentalment centrades en les regles de divulgació obligatòria i, segon, la nova versió del Model de Conveni per a evitar la doble imposició i la prevenció de la evasió fiscal internacional, ii) el paquet de transparència fiscal de la UE, per la via de les Directives que estableixen normes contra les pràctiques d’elusió fiscal (ATAD 1 i ATAD 2), les Directives DAC sobre l’intercanvi automàtic d’informació tributària i de cooperació administrativa en l’àmbit de la fiscalitat, les propostes de Directiva sobre la base imposable comú i consolidada de l’Impost sobre Societats (CCTB i CCCTB) i l’aprovació de la llista PanUE de jurisdiccions no cooperatives en matèria fiscal i iii) la normativa espanyola especialment centrada sobre la denominada lluita contra el frau fiscal en base a l’evolució de les Directrius Generals del Plans Anuals de Control Tributari i Duaner i els documents, aprovats pel Fòrum de Grans Empreses, sobre el desenvolupament del Codi de Bones Pràctiques Tributàries i l’Informe de Transparència Fiscal Empresarial.

L’objectiu del treball rau, també, en exposar la posada en pràctica del model de relació cooperativa com a instrument dirigit a millorar els nivells del compliment voluntari i la prevenció del frau, la elusió fiscal i la planificació fiscal agressiva.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 05/12/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 35
Recommendations 0

Share this document