Abstract

L'objectiu final de la ponència és establir els mecanismes per, d'una forma innovadora i creativa, abordar una reforma de l'estructura fiscal introduint mecanismes que evitin el frau fiscal i per tant, eliminin la bretxa de desigualtat econòmica cada vegada més gran a Catalunya.


La ponència descriuria una definició inicial de frau (en els seus conceptes evasió i elusió fiscal) al costat d'una definició de desigualtat econòmica (tot això sota la visió de com l'evolució dels índexs de desigualtat segueixen una estreta correlació amb l'evolució de les xifres de frau fiscal).


Així, s'arribarà a descobrir no només la relació tan directa que hi ha entre frau i desigualtats, sinó que es veurà com determinades polítiques fiscals (gravamen del consum via IVA i gravamen de la renda del ciutadà via IRPF en contrast amb el gravamen empresarial via Impost sobre Societats augmenten aquestes desigualtats  i , paral·lelament, augmenten les possibilitats de frau fiscal).


Sota aquests supòsits, i davant del desolador panorama per ells descrits, replantejarem el sistema fiscal, però no des del seu punt de vista normatiu.


Farem un seguit de propostes des del punt de vista de lluita contra el frau fiscal, de reforma tributària cap a un model d'eficiència i compromís del contribuent, i de reforma econòmica que garanteixi l'acceptació del model tributari per part del ciutadà.


Els plantejaments, tots ells assumibles i majoritàriament acceptats, ens donaran una idea de les actuals diferències existents entre la realitat fiscal (ineficàcia del sistema existent, possibilitats de frau, duplicitat d'impostos, beneficis fiscals injustos, il·lusió fiscal) i la realitat social (descontent, desigualtats, injustícies, sobrecàrrega de gravamen, insuficiència de beneficis socials, manca de cultura tributària).

 Cordialment, Miguel Ángel Mayo

Cos Tècnic d'Hisenda

Coordinador Sindicat Gestha Catalunya.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 31/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 27
Recommendations 0

Share this document