Resum

Resum: Estudi dels paral·lelismes que es detecten entre Lo somni de Joan Joan i algunes composicions catalanes escrites durant els segles XIV i XV, en especial les noves rimades i les narracions sentimentals. Gràcies a la fórmula mètrica utilitzada en aquesta ocasió per l’autor (la codolada), Gassull és capaç de conjuminar materials que provenen de fonts i de gèneres diversos i, per tant, de mantenir viva en alguns aspectes la tradició pròpia anterior. Això precisament justifica la necessitat d’un apropament nou als versos burlescos dels poetes valencians quatrecentistes. Paraules clau: Lo somni de Joan Joan, Gassull, codolada, noves rimades, poesia valenciana tardomedieval.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top
GET PDF

Document information

Published on 04/06/17
Accepted on 04/06/17
Submitted on 04/06/17

Volume 32, Issue 1, 2017
DOI: 10.7203/caplletra.62.9575
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 2
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?