Resum

En aquest text s’explora l’abordatge incipient de l’anàlisi del canvi lingüístic en contextos comunicatius especialitzats. Des de història de la ciència i la terminologia s’han fet incursions en el tema de l’evolució del llenguatge d’especialitat, però no s’hi ha aplicat encara ni la teoria del canvi ni la metodologia de l’anàlisi de la variació. En aquest primer treball s’ofereix una breu presentació dels principals ítems que regulen l’estudi del canvi lingüístic i una síntesi dels principals canvis lèxics (neologia, manlleus, lexicalització i gramaticalització menor), per concloure quins ajustaments teòrics i metodològics convindria introduir i quina mena d’anàlisis caldria engegar per a analitzar els canvis que es puguin incoar i estabilitzar en el discurs d’especialitat. En aquesta primera aproximació s’orienta el tema del canvi cap al discurs mèdic, a causa de la rellevància de la intersecció entre comunicació i salut en la recerca actual.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 12/02/19
Accepted on 12/02/19
Submitted on 12/02/19

Volume 34, Issue 1, 2019
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?