Abstract

Celem publikacji jest ukazanie dorobku naukowego, g?ównie polskich i ukrai?skich uczonych, w zakresie uwarunkowa? procesów i rezultatów internacjonalizacji przedsi?biorstw oraz jej wp?ywu na funkcjonowanie biznesu w dobie globalizacji. Opracowanie stanowi istotny wk?ad w zakresie teorii i praktyki w proces restrukturyzacji przedsi?biorstw w kierunku ich internacjonalizacji. Mo?e pos?u?y? jako inspiracja do stworzenia strategii opartej na poszukiwaniach (prospector strategy), co b?dzie sprzyja? zwi?kszonej innowacyjno?ci w budowaniu strategii i organizacji firm przechodz?cych transformacj?. Mo?e te? by? przes?ank? do zacie?niania wspó?pracy biznesów z ró?nych krajów i do wspólnych bada? w tym wzgl?dzie. Ksi??ka powsta?a jako rezultat mi?dzynarodowej konferencji naukowej (teoretyczno-metodyczno-praktycznej), zorganizowanej 21-22 listopada 2016 r. pt. „Internacjonalizacja polskich przedsi?biorstw – uwarunkowania, modele, wyniki bada?”. Zamieszczone studia przypadków i analizy jako?ciowe mog? u?atwi? przedsi?biorstwom dostosowanie si? do warunków dzia?ania na nowych rynkach. B?d? te? pomocne mened?erom oraz przedsi?biorcom w zrozumieniu konieczno?ci i metod dostosowania si? do globalnej konkurencji, która generuje nowe akcenty w zarz?dzaniu. Artyku? przedstawia charakterystyk? rynku us?ug transportowych w Europie. Celem artyku?u jest analiza wp?ywu cen ropy naftowej na eksport us?ug transportowych. Zawarto w nim charakterystyki zmian tych cen oraz najwi?kszych eksporterów i importerów ropy naftowej na ?wiecie. Do analizy wykorzystano dane uzyskane z firmy transportowej dzia?aj?cej na rynku europejskim. Przedstawiono tak?e case’y odzwierciedlaj?ce sytuacje wielu przedsi?biorstw transportowych sektora M?P. Szukano równie? antidotum na wzrost cen paliw. Jednym z rozwi?za? mog? by? zaprezentowane w artykule nowe technologie. Stosowane s? one do redukcji spalania paliwa i poprzez to wp?ywaj? na obni?enie cen us?ug transportowych, a w konsekwencji na konkurencyjno?? tych firm w sektorze transportu. This article presents market characteristics of transport services in Europe. Main goal of this article is to analyze the impact of crude oil price on the export of transport services. Concluded in article characteristics of changes these price and the biggest crude oil exporters and importers all over the world. For these analysis author used data from transport company operating on European market. Cases were also presented, reflecting the situation of many transport companies of the Small Medium Enterprise sector. Authors also tried to find an antidote to the increase in fuel prices. New technologies presented in this article could be proposed as an solution to the problem. They are used to reduce the combustion of fuel and, by doing this, have impact on the reduced price of transport services, and in consequence on competitiveness of these companies in sector of transport. Publikacja jest rezultatem ministerialnego projektu: mi?dzynarodowej konferencji naukowej (teoretyczno-metodyczno-praktycznej) pt. Internacjonalizacja polskich przedsi?biorstw – uwarunkowania, modele, wyniki bada? – finansowana w ramach umowy 641/P-DUN/2016 ze ?rodków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy?szego, przeznaczonych na dzia?alno?? upowszechniaj?c? nauk?.

Document type: Part of book or chapter of book

Full document

The URL or file path given does not exist.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

Back to Top

Document information

Published on 01/01/2016

Volume 2016, 2016
DOI: 10.18778/8088-492-2.17
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 2
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?