Abstract

Arran de la crisi financera (subprime)  que va començar a finals de l’estiu de l’any 2007, consolidada l’any següent amb la fallida de Lheman Brothers, es va fer palesa la necessitat de una nova regulació dels mercats per evitar les conseqüències perverses de la engenyeria financera i l’operativa especulativa en els mercats borsaris. El seguit d’iniciatives que a continuació van anar implementant-se tant a Nord-Amèrica com a Europa han originat una plurífica regulació en un marc, tanmateix, controvertit. Perquè, mentre que, per un costat, els mercats “oficials” estan sotmesos a modificacions permanents i sovint molt costoses per intermediaris i inversors, per l’altre costat, amb l’excusa d’afavorir la competència, es permet l’existència de plataformes desregulades (OTC’s), la qual cosa provoca conflictes d’interessos, disfuncionalitats i, en definitiva, la persistència de moviments desequilibradors sovint de dimensions remarcables.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 06/11/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 10
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?