Abstract

La investigació sobre les actituds dels professors cap a les llengües ha rebut una certa atenció, en la mesura que el multilingüisme s’ha convertit en un dels principals objectius educatius dels sistemes escolars europeus (Cenoz 2019; Liyanage & Tao 2020). Diversos autors (Lasagabaster 2017; Safont 2007) han afirmat que les actituds cap a les llengües poden resultar un factor crucial en l’educació multilingüe. En el sistema educatiu valencià, els estudis existents han investigat tant les actituds lingüístiques dels estudiants (Nightingale 2012, 2016; Portolés 2015) com les actituds lingüístiques del futur professorat (Lasagabaster & Safont 2008; Portolés 2014; Safont 2007) respecte als tres idiomes d’ensenyament (és a dir, el català, el castellà i l’anglès). No obstant això, les actituds del professorat en actiu no han estat investigades. Per tant, el present estudi preliminar explora les actituds lingüístiques de 21 professores i professors mitjançant un qüestionari escrit i una entrevista semiestructurada. Així doncs, es van recollir dades en tres escoles multilingües on cadascuna implementa un programa lingüístic diferent segons la llengua vehicular predominant: català, castellà o anglès. Aquest darrer no havia estat investigat en recerques anteriors. Els resultats han confirmat la influència del programa lingüístic en les actituds lingüístiques del professorat, com també la funció primordial de la L1 en la formació d’actituds lingüístiques. Finalment, els nostres resultats han assenyalat que les actituds i les pràctiques lingüístiques dins de l’aula no sempre coincideixen, ja que trobem actituds clarament monolingües dins de l’aula. Finalment, el nostre estudi arriba a la conclusió que el professorat necessita una major formació en l’enfocament Focus on Multilingualism proposat per Cenoz & Gorter (2013).

Full document

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 05/10/21
Accepted on 05/10/21
Submitted on 05/10/21

Volume 36, Issue 2, 2021
DOI: 10.7203/caplletra.71.21034
Licence: Other

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?