Abstract

It is very complex to assure the dynamics of traffic networkin urban environment because of the intensity of traffic flowsand the limited space in the urban area. Signalized intersectionsare undoubtedly very important and frequent element inroad traffic network in urban regions, which greatly influencesthe traffic flow dynamics on each section as in the whole trafficnetwork. The time (delay) a vehicle needs to drive through anintersection directly influences the travel comfort, fuel consumption,traffic pollution and so on. There are many methodsfor dimensioning signalized intersections in the world literature.One of the most applied methods is the HIGHWAY CAPACI1YMANUAL (HCM) 2000 which is based on competentinput traffic flows and other characteristics of traffic signalregulations. The intention of this paper is to establish whetherwe can use the HCM 2000 method directly in the Slovenian realenvironment. Based on the established methodology of researchand limited number of delay measurement in real environmentintersections, there have been some deviations. Thecompletion of the level of service criterion for signalized intersectionshas been proposed, with the intention for more suitabilityestimation in the realistic environment. Zagotoviti dinamično odvijanje prometa na urbanem cestnem omrežju je vsled intenzitete prometnih tokov in omejenega prostora v mestih zelo kompleksno. Križišča s svetlobno signalnimi napravami so nedvomno pomemben dejavnik, ki pogojuje funkcionalnost omrežja. Čas, ki ga vozilo potrebuje za prevoz križišča neposredno vpliva na udobnost potovanja, porabo goriva in posledično na onesnaževanje okolja. V svetovni literaturi je zaslediti dosti metod za dimenzioniranje semaforiziranih križišč. Ena najpogostejše uporabljenih metod je HCM 2000, ki temelji na merodajnih vhodnih prometnih tokovih ter drugih značilnosti tovrstnih prometnih ureditev. Namen članka je preveriti, ali je moč predlagano metodo direktno uporabiti v slovenskem realnem okolju. Na osnovi vzpostavljene metodologije raziskovanja in omejenemu številu meritev zamud vsled signalnih naprav v križišču, so bila ugotovljena določena odstopanja. Predlagane so dopolnitve kriterija za določitev nivoja usluge za križišča s svetlobno signalnimi napravami, ki ustrezneje opredeljujejo dejansko stanje v realnem prometnem prostoru.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/0353-5320,
https://doaj.org/toc/1848-4069
https://dk.um.si/Dokument.php?id=111981&dn=,
https://dk.um.si/Dokument.php?id=111980&dn=,
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/9798422?lang=sl under the license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2017

Volume 2017, 2017
DOI: 10.7307/ptt.v17i3.629
Licence: Other

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?