Abstract

Els processos d’integració econòmica obliguen a repensar l’equilibri entre estat i mercat. L’efectivitat de les polítiques públiques requereix una certa correspondència entre l’àmbit d’actuació del poder polític i el dels mercats. La contribució es proposa aportar algunes reflexions sobre aquesta qüestió, examinant-la en un context en la que es tractaran de valorar especialment tres factors: el procés d’integració europea, els efectes de la Gran Recessió i els moviments de caràcter sobiranista (especialment, és clar, a Catalunya). 

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 20/11/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 28
Recommendations 0

Share this document