Resum

En el marc de l’"Atles Multimèdia de Prosòdia de l’Espai Romànic", el grup AMPERCAT desenvolupa des de la Universitat de Barcelona i des de l’any 2003, l’estudi de la variació dialectal de la prosòdia del català i del castellà en el domini lingüístic del català. Aquest treball constitueix una síntesi dels resultats principals trobats fins al dia d’avui en la majoria de punts estudiats de la nostra llengua pel que fa a l’entonació. En el diasistema oriental presentem els resultats de frases declaratives i interrogatives absolutes neutres (amb dues formulacions) a Barcelona, Girona, l’Alguer i Maó. En el diasistema occidental, els resultats obtinguts a Lleida, Tortosa, Castelló de la Plana, València i Novelda (Alacant). Tot i haver-hi semblances entre les modalitats oracionals de les zones estudiades, hi ha unes diferències que cal anar a cercar, principalment, en la modalitat interrogativa encapçalada per la conjunció àtona que. Després de la descripció de les melodies, presentem els etiquetatges fonològics que corresponen a aquestes frases en el context de la teoria AM, seguint la proposta de Cat_ToBI (Prieto et alii 2009), i a partir de la consideració del llindar psicoacústic d’un semitò i mig (Pàmies et alii 2002) i les fórmules creades ad hoc al Laboratori de Fonètica de la Universitat de Barcelona per a un etiquetatge automàtic partint de les dades fonètiques (Martínez Celdrán & Fernández Planas 2003; Roseano, Fernández Planas & Martínez Celdrán en preparació).

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 30/09/10
Accepted on 30/09/10
Submitted on 30/09/10

Volume 25, Issue 2, 2010
DOI: 10.7203/caplletra.49.4731
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

Keywords

claim authorship

Are you one of the authors of this document?