Resum

Aprendre llengua a l’escola implica també aprendre’n la gramàtica en el sentit de saber explícit i conscient, com a eina per a la reflexió sobre la llengua en ús, amb l’objectiu de fer-lo més conscient i adequat a les diferents situacions d’intercanvi discursiu, tant des de la perspectiva del parlant o escriptor emissor, com des de la posició d’interlocutor, lector o participant. L’article planteja el terme gramàtica pedagògica en referència a aquesta funció, sense deixar de banda altres aspectes que també ha d’abordar: com a referent de les normes socials en l’ús de la llengua, sense convertir-se en un seguit de normes fixes i imposades; com a marc de referència per a la construcció d’estructures sintàctiques que el sistema de la llengua permet; com a instrument impulsor de la selecció d’aquestes estructures en funció de l’orientació discursiva de l’enunciador; i com a instrument per abordar el progressiu coneixement i sistematització dels conceptes gramaticals. Els aspectes procedimentals i metodològics són imprescindibles per fer dels coneixements gramaticals una eina per a la reflexió en les situacions d’aprenentatge escolar.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top
GET PDF

Document information

Published on 30/11/17
Accepted on 30/11/17
Submitted on 30/11/17

Volume 32, Issue 2, 2017
DOI: 10.7203/caplletra.63.10400
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 2
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?