Abstract

L’objectiu és oferir una descripció dels ingressos actuals de la Generalitat de Catalunya i fer-ne una anàlisi crítica. També es dibuixaran les grans línies cap on hauria d’anar encaminada  la hisenda de la Generalitat en el futur més immediat.

Un primer punt serà descriure d’on provenen actualment els ingressos de la Generalitat. El bloc principal el proporciona el model de finançament autonòmic, mitjançant els tributs cedits (total i parcial) i les transferències de recursos. Un segon bloc el constitueix els ingressos propis de la Generalitat (tributs propis, ingressos patrimonials, etc.), que té un pes molt reduït. El tercer bloc el forma l’endeutament, fent especial referència al FLA. A més d’aquests tres blocs, es poden trobar altres transferències procedents bàsicament de l’Estat, però que no entren dins del model de finançament, essent baixa la seva importància relativa. Alhora de tots aquests ingressos es proporcionarà la seva quantia i pes relatiu.

El segon punt versarà sobre les mancances del model de finançament de la Generalitat. S’analitzaran les següents qüestions; la insuficiència de recursos que comporta el desequilibri vertical existent, quantificant-se; la manca de capacitat normativa i de gestió sobre els tributs cedits per part de l’Estat; l’absència d’un criteri d’equitat horitzontal i del principi d’ordinalitat que condueix a uns resultats totalment injustos i arbitraris.  En aquest apartat s’oferiran dades dels resultats actuals no només per a Catalunya sinó per a la resta d’autonomies, i es posarà en relleu la posició en recursos per habitant de la Generalitat respecte a la resta de comunitats autònomes.

El tercer punt farà referència al dèficit i a l’endeutament, i s’exposarà com aquest té relació amb el mal model de finançament a més de la greu crisi econòmica que hem passat.

El quart punt es dedicarà a descriure cap on hauria de derivar la hisenda de la Generalitat.

Back to Top

Document information

Published on 21/12/17
Submitted on 19/12/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 41
Recommendations 0

Share this document

Keywords