Abstract

 

Congrés CEC 2018

Eix temàtic: 11 – El medi ambient en el present i el futur.

Topic : Les energies renovables i l’habitatge.

Títol : Dels edificis d’energia nul·la als Ecodistrictes.

La resposta del sector de l’edificació als reptes plantejats per la mitigació del canvi climàtic i la descarbonització de l’economia ha estat molt contundent i encoratjadora en els plans conceptual i propositiu.

Efectivament en pocs anys s’ha passat del concepte d’estalvi energètic al dels edificis capaços de generar més energia de la que consumeixen.

 

La noció d’estalvi energètic cal matisar-la  doncs no és un concepte del tot rigorós des del punt de vista físic. Es tracta més aviat d’expressar que si gastem menys en energia per les nostres activitats serem capaços de generar uns estalvis econòmics.

El terme estalvi va associat sobretot a la  disminució de les necessitats energètiques amb qualsevol finalitat, és a dir a la demanda. El procés per subministrar l’energia necessària a aquesta demanda serà més o menys eficient i ens determina l’energia final necessària en el lloc de consum.

El tipus de transformació energètica per adaptar-se a les necessitats, sobretot la generació, així com la incidència del transport i la distribució determina les necessitats en energia primària i permet establir les balances energètiques d’energies primàries.

Les classificacions energètiques són un aspecte metodològic cabdal de l’anàlisi energètica de qualsevol procés. En el cas dels edificis, els residencials també, cal distingir entre l’energia necessària per mantenir l’edifici en condicions de desenvolupar-hi una activitat per una banda, consistent en el condicionament tèrmic de l’edifici principalment,  i l’energia de procés associada a aquesta activitat concreta. Bàsicament el consum dels electrodomèstics en el cas dels habitatges.

Els conceptes d’edifici d’energia positiva, neta nul·la o quasi nul·la es refereixen al balanç energètic de l’edifici per mantenir-lo en condicions de fer-hi alguna activitat.

Aconseguir un edifici d’energia neta nul·la és molt casos bastant dificultós doncs a les limitacions físiques del propi edifici sovint se’n hi afegeixen de regulatòries tant en la vessant edificatòria com en l’energètica.

Per superar aquestes barreres cal plantejar-nos l’edificació a l’escala de barri, també anomenats Ecodistricts.

Francesc Bonvehí

Enginyer Industrial

Barcelona, 27 de novembre de 2017

Back to Top

Document information

Published on 05/12/17
Submitted on 25/11/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 22
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?