Abstract

Després de la crisi financera, la sostenibilitat de les finances públiques ha estat un dels aspectes que adquireix una especial rellevància i s’han establert diverses regles fiscals per conduir les finances públiques: dèficit, deute i regla de despesa.

 

Una anàlisi de la sostenibilitat de les finances passa per elaborar escenaris a mig i llarg termini sobre l’evolució dels ingressos i despeses que s’han de basar forçosament en diferents supòsits sobre l’evolució de variables macroeconòmiques, poblacionals i financeres. El seu l’objectiu és el de valorar l’evolució tendencial de diferents magnituds pressupostàries i poder determinar en un horitzó de temps la necessitat de prendre mesures de política fiscal per tal de garantir la sostenibilitat financera.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 19/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 23
Recommendations 0

Share this document

Keywords