Resum

Resum: En els treballs de dialectologia catalana són sovent presents errors en la interpretació dels fonemes vocàlics del català de l’Alguer, i especialment dels fonemes mitjans /e, ?, ?, o/. L’objectiu principal d’aquest estudi és d’avaluar instrumentalment el rol que la distribució al·lofònica de les vocals tòniques en l’espai vocàlic pot jugar en augmentar el risc de no interpretar correctament els fonemes algueresos per part de locutors d’altres àrees dialectals del domini lingüístic català.Les dades obtingudes indiquen que és suposable una correlació entre diferències acústiquesdialectals i errades interpretacions dels fonemes vocàlics de l’alguerès per part d’estudiosos catalanoparlants no algueresos. Per exemple, una certa tendència a interpretar les vocals mitjanes obertes de l’alguerès com a mitjanes tancades pot ésser atribuïda (entre d’altres possibles factors) a la llur realització perceptiblement més alta respecte a les corresponents en quasi totes les altres varietats considerades.Paraules clau: alguerès, català, vocals, fonètica segmental, fonologia, escala Bark.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/01/16
Accepted on 31/01/16
Submitted on 31/01/16

Volume 31, Issue 1, 2016
DOI: 10.7203/caplletra.60.7925
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?