Resum

En aquest article presentem els resultats d’una investigació a gran escala sobre la Inseguretat Lingüística Formal o laboviana (ILF). La mostra és representativa de l’univers estudiat —els joves valencians dels dos darrers cursos de l’ensenyament obligatori— i està formada per 2190 estudiants entre 14 i 16 anys de 31 centres d’educació secundària de les localitats del País Valencià on es parla la llengua catalana. La ILF és un índex de la percepció que tenen els parlants de la distància que hi ha entre els seus usos lingüístics i les formes lingüístiques més prestigioses. En l’article es presenten els resultats de la ILF en l’ús de tretze variables fonètiques, morfològiques i lèxiques. S’hi descriu el fenomen de la inseguretat lingüística formal, l’abast que té entre els joves i les tendències que presenta en relació a altres variables sociolingüístiques rellevants com són la primera llengua dels enquestats i la tipologia lingüística del programa educatiu que segueixen. L’article demostra l’interés de la descripció de la ILF i de les tendències en què es manifesta com una eina valuosa per a l’anàlisi de l’evolució del model de llengua, la planificació lingüística, l’establiment de la llengua estàndard o l’ensenyament escolar de les llengües.

Text complet

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 31/03/10
Accepted on 31/03/10
Submitted on 31/03/10

Volume 25, Issue 1, 2010
DOI: 10.7203/caplletra.48.4735
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?