Abstract

Tal i com ja s’enunciava en el llibre de David Osborne i Peter Hutchinson de 2004, The Price of Government, en aquest segle XXI les societats desenvolupades s’han endinsat en allò que es podria anomenar com a “època de crisi fiscal permanent”. És a dir, una època caracteritzada per un creixement moderat, i amb riscos, de l’economia i dels ingressos públics, els quals es mostren insuficients per a fer front a les potencials necessitats de despeses derivades dels reptes sòcio-demogràfics futurs, o inclús per tal de mantenir les polítiques públiques en els seus nivells actuals. Aquest fet fa traslladar una encara major pressió pel que fa a la necessitat de que la despesa pública sigui assignada i gestionada de la forma més eficient possible, essent, juntament amb possibles mesures de caire estructural, els principals camins que es presenten per a afrontar aquesta problemàtica.

Aquesta ponència que es presenta al Congrés d’Economia i Empresa  2018, sota el títol d’eficiència en la gestió de la despesa, té per objectiu proporcionar una reflexió i prospectiva futura de com les administracions públiques de Catalunya podrien dotar-se d’instruments i processos, així com de factors de canvi de cultura administrativa, per tal d’afavorir una major eficiència en l’ús dels recursos públics, obtenint així espais (o marges) fiscals per  fer front als reptes de les properes dècades.

Tot i que progressivament en els darrers anys diferents administracions públiques catalanes han anat introduint mesures destacades facilitadores d’una major eficiència, es pot considerar que encara existeix un ampli recorregut en aquest àmbit. En aquest sentit, a la ponència s’exposen un seguit de línies estratègiques d’avenç i possibles mesures per tal de facilitar una gestió més eficient de la despesa pública, tenint en compte recomanacions i directrius d’organismes internacionals, d’associacions específiques en l’àmbit de la gestió de les finances públiques, i la consideració de lliçons i bones pràctiques en el context català i internacional. D’aquesta forma, en la ponència es tractarà una possible visió d’implementació per a les administracions catalanes d’elements com ara:

  • Processos robustos de prospectiva, planificació i priorització de polítiques
  • Utilització efectiva d’informació de resultats en la pressupostació
  • Avaluació sistemàtica de projectes, iniciatives i programes
  • Realització recurrent de processos de revisió de la despesa
  • Pas d’una cultura de la despesa a una del cost
  • Sistemes d’incentius a l’eficiència i efectivitat de la despesa
  • Major paper dels òrgans de control extern i supervisió quant a la millora de l’eficiència

Tanmateix, cal ressaltar la importància que la dotació d’uns instruments i procediments afavoridors de l’eficiència en la gestió de la despesa han de poder facilitar una disrupció relativa en els processos de presa de decisions estratègiques, a fi que aquests primers pugui ser efectius en el seu propòsit.

Back to Top

Document information

Published on 12/12/17
Submitted on 31/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 39
Recommendations 0

Share this document