Abstract

Actualment, estem en un període de transformació empresarial on la situació econòmica i financera de les empreses es determinant per a la competitivitat i supervivència de les mateixes. Aquest estudi analitza descriptivament la salut econòmica i financera de les empreses osonenques durant el període 2008-2015 segons tipologia d'empresa (grans, mitjanes, petites i microempreses). En concret, es valoren diferents indicadors financers en el període indicat (solvència a curt termini, endeutament, rendibilitat econòmica i financera entre d’altres) per diagnosticar la situació econòmica i financera d’aquestes empreses, a banda de posar en relleu si gaudeixen d’un creixement equilibrat i s'adapten al canvi constant en què estem immersos com a factors clau de la seva competitivitat.

Les dades utilitzades provenen dels estats comptables de les empreses osonenques en el període 2008-2015, en concret, es recull una mostra de 2.224 empreses amb dades osonenques i es porta a terme l'anàlisi econòmica financera, en aquests exercicis, diferenciant les microempreses, les petites, les mitjanes i les grans empreses de la comarca segons classificació europea juntament amb models de regressió per arribar a uns resultats i conclusions. En l’estudi descriptiu s’incideix en les microempreses per ser majoritàries, de manera que s’analitza especialment com gestionen actius i despeses i si la seva gestió financera és prudent, a banda de valorar la seva adaptació al canvi.

Back to Top

Document information

Published on 17/11/17
Submitted on 10/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

3

Views 37
Recommendations 2

Share this document