Abstract

La transferència de coneixement cap al teixit productiu i cap a la societat en general és uns dels reptes que afronta actualment Catalunya per desenvolupar-se socialment i econòmicament.

En aquest sentit i amb la finalitat de potenciar la transferència de coneixement entre el món acadèmic i el món empresarial, la Generalitat de Catalunya va impulsar el Pla de Doctorats Industrials (DI), en col·laboració amb el sistema universitari i de recerca de Catalunya.

Un projecte de doctorat industrial és un projecte de recerca estratègic d’una empresa o institució que es desenvoluparà en col·laboració amb una universitat o centre de recerca català i que esdevindrà l’objecte d’una tesi doctoral que permetrà a un doctorand o doctoranda iniciar la carrera investigadora en un entorn dual: empresarial i acadèmic.

El Pla es va posar en marxa l’any 2012 amb una prova pilot i ja compta amb cinc edicions al llarg de les quals s’han iniciat 377 projectes. Hi han col·laborat les universitats catalanes i els centres de recerca, conjuntament amb 259 empreses i institucions de totes les dimensions i en tots els àmbits de coneixement. La inversió público-privada en R+D associada a aquests projectes ascendeix a 52,5 milions d’euros, dues terceres parts dels quals provenen del sector privat.

Es vol presentar els resultats obtinguts de l’avaluació de la prova pilot, que està formada per 17 projectes de doctorat industrial, 11 empreses i 3 universitats públiques i que han de permetre analitzar l’impacte del Pla DI per a cadascuna de les parts implicades i en les relacions entre elles.

Per dur a terme aquesta avaluació s’ha utilitzat una metodologia quantitativa, mitjançant qüestionaris telefònics a totes les persones implicades en un projecte (responsable d’empresa, director de tesi i doctorand, 51 persones en total) i una metodologia qualitativa, mitjançant l’estudi de casos en profunditat (4)

Back to Top

Document information

Published on 09/11/17
Submitted on 04/10/17

Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 40
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?