Abstract

En aquest projecte s’analitza el comportament estàtic d’un sistema de tracció elèctrica complert per a un cotxe de Formula Student. Mitjançant la eina Simulink del programa Matlab, es realitzen una sèrie de simulacions en les quals s’analitza el comportament de dos motors síncrons d’imants permanents, els dos respectius inversors i la bateria que utilitzen com a alimentació. També s’estudia el sistema de control dels inversors, el Field-oriented Control, integrat en el propi inversor. Es farà una petita introducció al vehicle elèctric i a les seves principals caractrístiques, però posant molt ènfasis a l’explicació dels components que formen part del model estudiat en aquest treball.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

Back to Top

Document information

Published on 01/01/2015

Volume 2015, 2015
Licence: Other

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?