Abstract

Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008

Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008

Yolculuk taleplerinin tahmini toplu taşıma planlamasının en önemli aşamalarından biridir. Bu araştırmada toplu taşıma yolculuk talepleri yapay sinir ağları kullanılarak modellenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde çalışmanın amacı açıklanarak konuya giriş yapılmış, ikinci bölümünde İstanbul ilindeki toplu taşıma sistemleri incelenerek çeşitli işletme bilgileri verilmiş, üçüncü bölümünde yapay sinir ağları hakkında bilgi verilmiş, dördüncü bölümünde üç farklı yapay sinir ağı algoritması ve dört farklı veri kümesiyle Deniz İşletmeleri, İETT, Özel Halk Otobüsleri, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Ulaşım AŞ verileri yapay sinir ağlarıyla modellenmiş, beşinci bölümde aynı veriler doğrusal regresyonla modellenerek sonuç bölümünde modellemelerden alınan sonuçlar kıyaslanarak en uygun model seçilmiştir.

Prediction of the travel demand is one of the most important phase of transportation planning. The aim of this study is to estimate public transportation demands by using artificial neural networks. In the first section of the study, the objective of the thesis has been stated, in the second section public transportation system of Istanbul has investigated, in the third section artificial neural networks have been explained, in the fourth section Turkish Marine Line, İETT, ÖHO, TCDD and Ulaşım AŞ datas have been modelled by three different algoritms and four different data sets, in the fifth section same data have been modelled by lineer regression and in the final section the results of the models have been compared and the best model has been choosen.

Yüksek Lisans

M.Sc.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

Back to Top

Document information

Published on 01/01/2008

Volume 2008, 2008
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 2
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?