Abstract

utomation in the mining industry has the potential to increase safety and productivity while improving working conditions. Ore transportation within the mine is a repetitive task which is well suited to be replaced by an autonomous mining vehicle operating around the clock. Scania, a world leader in sustainable transport solutions is investigating this new concept of vehicle. The autonomous operation is enabled by several technologies installed on the vehicle, including a communication system object of this thesis. Connectivity among vehicles is required in order to coordinate paths and exchange mission critical information. In this thesis, after identifying the challenges of wireless propagations in mines, the communication technology is chosen and possible antenna configurations and communication ranges are found. Through numerical link-budget simulations and subsequent range measurements, the potential communication range of this vehicle has been quantified. The results show the effectiveness of height diversity in extending the communication range. Lastly, the performance degradation caused by dust accumulated on the antennas is discussed. Automatiseringen i gruvindustrin har potentialen att öka säkerheten och produktiviteten samtidigt som den förbättrar arbetsvillkoren. Malmtransporten inne i gruvan är en repetitiv uppgift som passar bra att bli utbytt av en autonom gruvtransport som är i drift dygnet runt. Scania, en av de världsledande inom hållbara tranportlösningar, undersöker just nu denna typ av fordon. Den självstyrande driften aktiveras genom att ett flertal teknologier installeras på fordonet, inklusive ett kommunikationssystem som är ämne för denna avhandling. Anslutningen mellan fordonen är nödvändig för att kunna samordna banor och ge information i för uppdraget kritiska lägen. I denna avhandling, efter att ha identifierat svårigheterna med en trådlös utbredning i gruvor, är kommunikationsteknologin vald och möjliga antennkonfigurationer och kommunikationsräckvidder funna. Genom numeriska länkbudgetsimuleringar och efterföljande räckviddsmätningar, har det potentiella kommunikationsområdet för detta fordon kvantifierats. Resultaten visar effektiviteten av mångfald när det gäller höjd när man utvidgar kommunikationsområdet. Slutligen diskuteras prestandaförsämringen orsakad av damm som ackumulerats på antennerna.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

Back to Top

Document information

Published on 01/01/2016

Volume 2016, 2016
Licence: CC BY-NC-SA license

Document Score

0

Views 0
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?