Abstract

The problems of low level traffic safety on multi-lane roundabouts have been resolved in various ways in different countries, usually by using alternative types of roundabouts that reduce the number of conflict points. Alternative types of roundabouts typically differ from "normal" or "standard" roundabouts in one or more design elements, as their implementation purposes could also be specific. Today, several different types of roundabouts are already in use ("mini", "double mini", "dumb-bell", those "with joint splitter islands" ("dog-bone"), those "with a spiralling circular carriageway" ("turbo"), those "with depressed lanes for right-hand turners" ("flower") etc.). This paper introduces a new type of roundabout, dual one-lane roundabouts on two levels with right-hand turning bypasses, namely the "target roundabout". This paper describes and analyses their design, traffic safety, and capacity characteristics, compared with the standard two-lane roundabouts. Problem nizke ravni prometne varnosti v obstoječih večpasovnih krožnih križiščih se v različnih državah rešuje na različne načine, običajno z uvedbo alternativnih tipov krožnih križišč, v katerih je število konfliktnih točk praviloma manjše. Za alternativne tipe krožnih križišč je tipično, da se od “normalnih” oz. “standardnih” krožnih križišč razlikujejo v enem ali več projektno–tehničnih elementov, specifični pa so lahko tudi pogoji njihove izvedbe. Danes je že znanih veliko različnih tipov krožnih križišč (“mini”, “dvojni mini”, “dumb–bell”, “s povezanima ločilnima otokoma” (“dog-bone”), “s spiralnim potekom krožnega vozišča” (“turbo”), “s pritisnjenimi pasovi za desne zavijalce” (“flower”), …) in njihov razvoj bo zagotovo potekal tudi v prihodnosti. Prispevek prikazuje novi tip krožnega križišča, dvonivojski enopasovni krožni križišči s pasovi za desne zavijalce, krajše “target roundabout”. V prispevku so predstavljene njegove projektno–tehnične, prometno–varnostne in kapacitetne lastnosti, primerjaje z običajnim dvopasovnim krožnim križiščem.


Original document

The different versions of the original document can be found in:

https://doaj.org/toc/0353-5320,
https://doaj.org/toc/1848-4069
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112073&dn=,
https://dk.um.si/Dokument.php?id=112072&dn=,
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/17285142?lang=sl under the license http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://hrcak.srce.hr/file/164474
http://dx.doi.org/10.7307/ptt.v25i5.1230
https://hrcak.srce.hr/file/164474,
https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/download/1230/1113,
https://trid.trb.org/view/1280117,
https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=164474,
http://hrcak.srce.hr/file/164474,
https://core.ac.uk/display/90986947,
https://academic.microsoft.com/#/detail/1980667456
Back to Top

Document information

Published on 01/01/2013

Volume 2013, 2013
DOI: 10.7307/ptt.v25i5.1230
Licence: Other

Document Score

0

Views 1
Recommendations 0

Share this document

claim authorship

Are you one of the authors of this document?