Abstract

La primera part descriu l’evolució de la composició de la població ocupada per nivel s de formació assolida, entre 2002 i 2017. Això permet observar el comportament de l’ocupació en el tram final del cicle expansiu que finalitza el 2008, al l arg de la doble recessió entre 2008 i 2013 i en els posteriors anys de reactivació, fins al 2017 inclòs. Es posa en rel eu la diferent dinàmica de l’ocupació en cada conjuntura en els tres nivel s d’estudis (definits amb criteris d’Eurostat). En la segona part, es formulen diferents descripcions de la dinàmica de l’ocupació pel nivel de qualificació (skil level) de les ocupacions (l ocs de trebal ocupats). L’objectiu és comparar l’evolució del nivel de formació de les persones ocupades amb la del nivel competencial requerit per l’ocupació que exerciten. Per a això, s’assagen dues formes d’agrupar en tres nivel s competencials els grans grups d’ocupació de la CIUO-08. Primer, s’aplica la que l’OIT usa per agrupar les ocupacions en nivel s competencials (mètode Ilostat) i es compara amb els nivel s d’estudis dels ocupats. Les possibles objeccions a aquest procediment porten a aplicar un procediment alternatiu, seguint el sistema d’indicadors publicat el 2015 per l’Observatori d’Empresa i Ocupació. Les comparacions entre la distribució de la població ocupada per nivel s educatius i per nivel de qualificació de l’ocupació, realitzades amb un i altre mètode, confirmen una situació de desajust vertical en el mercat laboral de Catalunya, susceptible d’estimular les decisions de continuació d’estudis. Finalment es formulen conclusions i se sosté la dificultat per confluir amb les proporcions europees quant al nivel de formació de la població ocupada i la conveniència d’un indicador de major precisió per avaluar l’evolució de la relació entre el nivel formatiu de les persones i el nivel competencial de les ocupacions, sense que això impliqui l’acceptació d’una noció adequacionista. (Agraeixo a la FECC l’estímul per participar en el Congrés i a la FJE el temps necessari per escriure la ponència.)

Full document

The PDF file did not load properly or your web browser does not support viewing PDF files. Download directly to your device: Download PDF document
Back to Top

Document information

Published on 11/05/18
Accepted on 11/05/18
Submitted on 01/03/18

Licence: Other

Document Score

0

Views 10
Recommendations 0

Share this document